Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan dien van dien gevierde, den dood van dit kindeke, geboren te Bethlehem in den stal. Hoe geheel anders was zijn weg geweest in de wereld dan die van den machtige. Van de kribbe tot het kruis: welk een weg! Straks zoekt hem het zwaard te Bethlehem, en wordt het kindeke verborgen in Egypte. Dan Nazareth, de woestijn, Jeruzalem, Kapernaiim, de hooge bergen ten Noorden, de eenzame steppen ten Oosten, andermaal Jeruzalem, ziedaar de stadiën op dien weg, en ieder stadium heeft zijn teeken, een kruisteeken. Uit zijn vaderstad verworpen, uit Kapernaiim verdreven, door Galilea gejaagd als de hinde, in de woestijnen opgespoord, in de synagogen bespied, uit den tempel gebannen, buiten de wet geplaatst, eindelijk voor de rechtbanken van Israël en Rome, Gethsemane en het kruis. Ziedaar zijn loopbaan. Deze stal en deze kribbe zijn ook profetisch. Zij melden het kruis. Daar was geene plaats voor henlieden in de herberg. Daar is geene plaats voor hem in de wereld. Wat zij aanbiedt kan hem niet lokken, en wat hij heeft trekt haar niet aan.

Wat hij heeft. Wat heeft hij? Wat leeft in hem? Het eerste woord wat wij van zijne lippen opvangen, is dit: „Ik moet zijn in de dingen mijns Vaders"; en het laatste, zijn stervenskreet aan het kruis is dit: „Vader, in uwe handen stel ik mijnen <'eest". Wat hij heeft? Hij heeft een Vader die in de hemelen is, tot wien hij' bidt en tot wien hij leert te bidden. Die Vader in de hemelen toch is hem niet ver af maar nabij. Hij ziet Hem altijd; hij hoort altijd zijne stem. Het Vaderhuis is liem niet de tempel met handen gemaakt, maar de hemelen en de aarde met al hun heir. Het werk des Vaders is hem niet de blinde natuurkracht, maar het eeuwige leven dat hij heeft en geeft, Roosheid omringt hem, en meer dan iemand vóór hem of na hem ziet hij den Satan in de wereld. Toch spreekt hij van het koninkrijk der hemelen, aanschouwt daarvan het beeld in de natuur en in de menschenwereld. Wat natuurlijk is en wat menschelijk is wordt hem eene gelijkenis van het koninkrijk der hemelen. Poezie is zijn leven; poëzie, d. i. harmonie en schoonheid en kracht;

Sluiten