Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winnen, den tijd uitkoopen. Niet in het altoosdurend wachten naar hetgeen komen zal en niet komt, bestaat het winnen van dien schat, het uitkoopen van den tijd; maar de tijd is uit te koopen voor de eeuwigheid, de schat der eeuwigheid is in den tijd te zoeken en te vinden.

De eeuwigheid in den tijd. Ja, dat is het geheim van des apostels kalme, blijmoedige, profetische levensbeschouwing, midden in de booze dagen. Hier ligt de harmonische verbinding van hetgeen onder het O. Verbond nog van elkander gescheiden is, wijsbegeerte en profetie; de praktische levenswijsheid, met de blijde hymne der hoop als haar kroon, opschietende uit den vruchtbaren wortel der eeuwigheid: „Niet als onwijzen maar als wijzen, den tijd uitkoopende"....

Den tijd uitkoopen uit de booze dagen. Zoolang wij van booze dagen moeten spreken, bezitten wij den tijd niet. Hij is als onder vreemde macht geplaatst, wij beheerschen hem niet, de dagen gaan voorbij en slepen ons mede; Wïj verkeeren lijdelijk onder den tijd: de tijd heerscht over ons, wij niet over den tijd.

Maar, wanneer de tijd uit die booze macht is uitgekocht en voor ons gewonnen, dan spreken wij niet meer van de booze dagen, dan begint de eeuwigheid voor ons met iederen dag, en iederen morgen stemmen wij weder het loflied aan. Wij getuigen met den psalmdichter: „Uwe goedertierenheid is alle dagen nieuw," (LIX: 17) en bidden met hem: „Verzadig ons in den morgenstond met uwe goedertierenheid, zoo zullen wij juichen en verblijd zijn alle onze dagen" (IX: 14). De nacht breekt aan, maar ons psalmlied sterft niet: „De Heere zal des daags zijne goedertierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot den God mijns levens." (XLII: 9).

Zullen wij deze levenswijsheid, die wij bij den apostel aantreffen — en waarvan wij vooralsnog niet vragen welken grond zij heeft, hoe zij mogelijk is — zullen wij haar egoïstisch, ascetisch noemen? Is het eene levenswijsheid, die bestaat in een krank

Sluiten