Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is dus op de in 9 : 1 en verv. medegedeelde zending van de Twaalven, dat Lukas met het woord hépov; zinspeelt en nog duidelijker met het nol, ook of nog, indien het echt is, zooals schijnt voort te vloeien uit de groote meerderheid der Mjj. en uit de twee ou-lste vertalingen, de Itala en de Syrische van Cureton. - In de uitdrukking nog anderen ligt opgesloten, dat de Twaalven niet tot de zeventig behoorden. Jezus hield hen bij zich. ten einde hen zelf voor hunne toekomstige taak voor te bereiden. Wat de zeventig betreft, door deze zending onderscheidde Hij hen van de menigte der andere discipelen als meer bepaald geschikt tot het Evangelisatiewerk, dat de toekomstige ontwikkeling van het Rijk Gods vereischen zal. — Het verschil tusschen de lezingen 70 en 72 komt ook elders voor, b. v. in de legende aangaande de Alexandrijnsche overzetters van het O. T. De eerste lezing laat zich verklaren door het voorbeeld van de 70 oudsten, die Mozes in de woestijn had aangesteld (>sum. 11:16—25); terwijl de tweede door de vermenigvuldiging van' de in de' heilige Symboliek dikwijls voorkomende getallen 12 en 6 kan zijn ontstaan. Het feit, dat de Sinaïticus, de Cod. C en de Koptische vertaling, die in den regel met de Alexandr. Mss. samengaan, de Byz. lezing (70) steunen, schijnt mij toe, de schaal ten gunste van deze te doen overhellen !).

Heeft Jezus door het getal 70 op een bekend feit willen zinspelen, zooals Hij bij de verkiezing van de Twaalven zeker het oog heeft gehad op de twaalf stammen Israëls ? Als dit zoo is, dan zou men kunnen aannemen, dat Hij gedacht heeft aan de 70 leden, waaruit het Sanhedrin bestond, en om zoo te zeggen een anti-Sanhedrin heeft willen oprichten, gelijk Hij door de benoeming van de Twaalven een nieuw

l) De schrijver des Clementi,lische Homilieën (2de eeuwl las weliswaar 73. Hij laat Petrus zeggen: „Kerst heeft Hij ons twaalf gekomen, die Hij apostelen noemde; daarna koos Hij nog 72 andere discipelen uit de getrouwsten Maar reeds de hier voorkomende bij-elkander-brenging van de getallen 12 en / 2 (6 maal 12) kan een zekeren invloed op den tekst hebben uitgeoefend.

Sluiten