Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in den geest1), en zeide: Ik loof u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de oogen der wijzen en verstandigen verborgen , en ze den kinderen geopenbaard hebt; ja, Vader! dat alzoo uw welbehagen is geweest."

Als men met den T. R. kort-weg zveu^xTt leest, dan is de natuurlijke zin: in den geest. In dit geval wordt de geest van Jezus-zelf bedoeld, als bestanddeel zijner menschelijke persoonlijkheid; vgl. 1 Thess. 5:23, Hebr. 4: 12, Rom. 1:9. De geest verschilt in dezen zin van ■•puxt, de ziel, daar deze de zetel is van de aandoeningen, die met het natuurlijke leven in verband staan (Joh. 12 : 27), terwijl de geest het orgaan is van die, welke op de goddelijke belangen betrekking hebben; want de geest is in de menschelijke ziel het orgaan van het verkeer met de hoogere wereld. Bij Maria hebben wij, op het oogenblik, toen zij haar lofzang aanhief, een gemoedsbeweging van denzelfden aard gezien als die, welke zich op dit oogenblik bij Jezus openbaart; vgl. 1 : 46 en 47. Toen is ook hetzelfde werkw. xyxMiütróxi gebruikt, ter aanduiding van het innerlijk opspringen van vreugde van de ziel, die in onmiddellijke aanraking met het goddelijk wezen is. Joh. 11 : 33 spreekt over een niet minder diepe, maar tegenovergestelde beweging in den geest van Jezus; het daar gebruikte werkw. is èn(3pinxvixi, sidderen van ontzetting. Volgens den Sinaïticus zou men iv voor nveuftxTt moeten lezen, en zou er t$ xyiy op volgen; in dit geval zou er sprake zijn vau den Heiligen Geest. Maar van den doop van Jezus af is mij geen enkel geval bekend, waarin op bijzondere wijze melding gemaakt wordt van de werking van den H. Geest op Hem. De eenheid tusschen

1) T. R. leest met ABC en 12 Mjj. TÜ ww/Astn, in plaats van ev rw triitvnctTt, dat N D en 3 Mjj. lezen. — Verder lezen sBCD en 5 Mjj. It. Syr. toi ayiu na nveu/iXTi.

Sluiten