Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerenden vriend, om in den nacht de deur van zijn vriend te vinden en te maken, dat zij hem opengedaan wordt. De opklimming in de beelden doet den toenemenden ijver van den biddenden vriend uitkomen, tegenover de hinderpalen, die zich vermenigvuldigen. — Jezus ontleende dit voorschrift aan zijn persoonlijke ervaring (3 : 21, 22).

Vs. 10 '.bevestigt de vermaning van vs. 9 door feiten uit het dagelijksch leven. Het fut. zal opengedaan worden contrasteert met de twee praes.: ontvangt, vindt. Het is gebruikt, omdat het in het derde geval niet, zooals in de twee andere, dezelfde persoon is, die de twee met elkander verbondene handelingen verricht; het open doen van de deur geschiedt niet door hem, die klopt. Het praes. wciynxt in den Vaticanus is een correctie. — Hoe zou men dit verslag van Lukas niet bewonderen, dat zoo aanschouwelijk is in al zijn bijzonderheden, en door de vastknooping van dit voorschrift aan het voorafgaande voorbeeld van den lastigen vriend de door den Heer gebruikte beelden zoo goed motiveert? Bij Mattheus staat deze uitspraak te midden van een reeks voorschriften, aan het einde der bergrede, zonder de gelijkenis, die de beelden daarvan motiveert, als een bloemkroon, die van haar steel gescheiden is en d£ar ligt, waar de wind haar gebracht heeft. Hoe zou men tusschen deze twee verslagen kunnen aarzelen?

YSi Het vaderschap Gods: „En welk1)

vader onder2) u zal, als zijn zoon 3) hem een brood vraagt, hem een steen geven? Of ook ") als hij hem een visch vraagt, hem een slang, in

1) sDLX lezen ti; , in plaats van tivx.

2) T. R. leest vpm, met E en 9 Mjj.; N A. B en 7 Mjj. It.: i/ftav.

3) N L laten o vio( weg.

4) De woorden ttpro-j ut) AiSov eviSursi uutu i1 xxt worden weggelaten door B Sab. Or.; zij zijn misschien aan Mattheus ontleend. T. R leest, slechts met enkele Mnn., si hui, in plaats van i kxi.

Sluiten