Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zou dan deze stal bij deze grootste gelegenheid van haar recht beroofd kunnen worden? De uitdrukking het betaamt, bevat, evenals deze geheele uitspraak, een bijtende ironie: „Het is niet zooals het behoort, het zou tegen de zeden en gewoonten en, om zoo te zeggen, tegen het theocratisch decorum zijn, dat een profeet zooals ik op een andere plaats dan in Jeruzalem omkomt." Zeker is Johannes de Dooper buiten deze stad omgekomen. Maar dergelijke ironische uitspraken moeten niet letterlijk worden opgevat. Jeruzalem kon zich niet tweemaal binnen zulk een korten tijd zijn voorrecht laten ontnemen! — Het oti , want> geeft te kennen, dat zijn Galileescbe werkzaamheid niet zal worden afgebroken door zijn dood, omdat Hij niet in Galilea, maar te Jeruzalem sterven moet.

Reeds in vs. 4 en 5 hadden zich de gedachten van Jezus naar Jeruzalem gericht, naar aanleiding van een gebeurtenis, die meer bepaald de Galileërs betrof. Thans wordt zijn hart diep geroerd door de gedachte aan die hoofdstad, die om zoo te zeggen het moordhol der profeten geworden is. Zijn droefheid breekt uit; het is het voorspel van de tranen op den dag van zijn intocht in Jeruzalem.

Vs. 34 en 35. „Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en steenigt die tot u gezonden zijn; hoe menigmaal heb ik uwe kinderen willen bijeenvergaderen , gelijkerwijs een vogel zijn broedsel*) onder zijn vleugels verzamelt, en gijlieden hebt het niet gewild! 35. Ziet, uw huis wordt u gelaten *). Maar ik zeg u 3), dat gij mij niet

1) T. R. leest t»jv euvTys votmotv, met N BL en 12 Mjj.; AD en 3 Mj.. ra exvrtit vattvix (uit Mattheus overgenomen).

2) T. R leest hier eps[j.o$ (woest), met D en 7 Mjj. ItP^T Syr (met Syrflar). dit woord is door N A B en 8 Mjj. wcggelateu.

3) 1'. R., met Mnn. alleen: «w* Se Xtyas\ N L Syrcur.: hzyni; A B en

7 Mjj.: 5e.

Sluiten