Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder zich te veroorloven, op zijn eigen gezag de leemten aan te vullen, die daarin voorkwamen. In plaats van hem het onsamenhangend karakter van zijn bericht tot een misdaad aan te rekenen, moet men daarin dus veeleer het bewijs van zijn stipte getrouwheid zien.

Om vs. 18, in den samenhang van Lukas, te rechtvaardigen, heeft Schleiermacher daarin een toespeling gezien op de scheiding van Herodes Antipas van de dochter van Aretas en op zijn ongeoorloofd huwelijk met Herodias, een misdaad, die de schriftgeleerden en Pharizeën den moed niet gehad hebben, te laken, zooals Johannes de Dooper gedaan had. Maar Herodias was geenszins door haar man weggezonden; zij had hem geheel vrijwillig verlaten. Jezus had zich dus geheel anders moeten uitdrukken, indien Hij aan dit geval had gedacht.

Daar de uitspraak van vs. 17 de eeuwige voortduring der wet verkondigt, hebben vele critici gemeend, dat zij onvereenigbaar is met het Paulinisch karakter van het Evangelie van Lukas. Dientengevolge beweert Hilrjenfeld, dat de tekst van onzen kanonieken Lukas vervalscht is, en dat de echte oorspronkelijke redactie van deze plaats, zooals van vele andere plaatsen, door Marcion bewaard is, die las: „Het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat er cén streepje van een letter van mijne woorden afvalt." Maar: 1°. Als men dit bijzonder geval naar Marcion's gewone manier van doen beoordeelt, dan moet men veeleer aannemen, dat hij den tekst van het Evangelie met zijn dogmatische zienswijze in overeenstemming heeft gebracht. 2 Jezus had de uitdrukking: streepje van een tetter niet op zijn woorden kunnen toepassen, voordat zij op schrift waren gebracht. 3° De parallelle plaats Matth. 5:18 bewijst op onwedersprekelijke wijze, dat de hier gebezigde uitdrukking werkelijk door Jezus met het oog op de wet is gebruikt. Deze hypothese is dan ook door Zeiler bestreden geworden. Maar deze stelt er een andere voor in de plaats, die nog onwaarschijnlijker is, nl. dat Lukas, om de anti-Paulinische strekking van deze uitspraak te bemantelen, haar zorgvuldig

Sluiten