Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zichtbare wijze; 21 en men zal ook niet zeggen: Hier is het! of: Daar is het1)! Want ziet, het koninkrijk Gods is binnen in u."

Men weet, met welk een ongeduld de Pharizeën de openbaring van het Messiaansche rijk verwachtten. Het is daarom natuurlijk, dat zij het gevoelen van Jezus omtrent dit onderwerp wenschten te vernemen. Dit behoorde waarschijnlijk ook tot het doel van het bezoek van Nikodemus (Joh. 3). De tekst geeft geen enkele aanleiding, om deze vraag als een bespotting (Calvijn) of een voor Jezus gespannen strik (Meyer) te beschouwen, hoewel het hem zonder twijfel verblijd zou hebben, als zij Hem daardoor in verlegenheid gebracht of Hem de eene of andere ketterij ontlokt hadden. — Deze vraag berustte op een zeer uitwendig begrip van het goddelijk rijk; zij stelden zich de komst daarvan voor als een groote en plotselinge tooneelverrassing. Op Evangelisch standpunt is deze verwachting ongetwijfeld niet geheel onjuist, een nieuwe uitwendige staat van zaken moet op den tegenwoordigen volgen, maar eerst nadat hij door een geestelijken arbeid in den bodem des harten in de menschheid zal zijn voorbereid; en het is deze innerlijke komst van het koninkrijk, die Jezus goed vindt, tegenover zulke vragers op den voorgrond te stellen, zooals Hij dit ook bij Nikodemus gedaan had, die met een dergelijke vraag tot Hem kwam. De uitdrukking [tstx irxpxtwfaeus, op zichtbare wijze, heeft betrekking op de waarneming van een feit, dat onder het bereik der zintuigen valt. Het praes. ipXetui \ komt, is het praesens van het begrip. Het koninkrijk Gods ontstaat niet op zichtbare wijze. Het zou daarom kunnen gebeuren, dat het er was, zonder dat men dit vermoedde; en dit is nu juist het geval; vgl. 11 : 20: „Het koninkrijk Gods heeft u verrast." — Hier is hel! Daar is het: deze

1) T. E. herhaalt 'tov vóór exei, met AD en 13 Mjj. It.; NBL laten het weg.

Sluiten