Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met slechts het dubbele volstaan (Ex. 21 : 37, Hebr. tekst). Zacheus past dus op zijn vrijwillige teruggave den regel toe, die voor de gedwongene teruggave, en wel voor het ernstigste , geval was vastgesteld. In een beroep als het zijne kon men zich gemakkelijk aan meer of minder onwillekeurige onrechtvaardigheden schuldig maken. Weiss brengt tegen deze opvatting in, dat zulke woorden snoeverij zouden zijn. Ja, als zij niet het antwoord op lasterlijke aantijgingen waren. — Over het woord awcoCpxvTÜv zie men bij 3 : 14. — Het yihhiu van den T. R. is een samentrekking van itifoex voor deze laatste vorm is de juiste lezing.

Vs. 9—10. De verklaring van Jezus: „En Jezus zeide van hem: Heden is het heil aan dit huis geschonken, naardien ook deze een kind van Abraham is ')• 10- Want de Zoon des menschen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was."

Jezus neemt deze zelfverdediging van Zacheus, als antwoord op de murmureeringen der schare aan; en zonder aan deze buitengewone vergoedingen en aalmoezen een verdienstelijke waarde toe te kennen, verklaart Hij, dat Zacheus evenzeer het voorwerp der goddelijke genade is, als zijne beschuldigers het zijn kunnen. Zijn komen in dit huis brengt daarin het heil. Het is zonneklaar, dat het itpit xMv, tot hem, hier beteekent: van hem, aangaande hem; want in het volgende spreekt Jezus in den derden persoon over hem:

Dit huis deze. — In dit huis ontvangen, brengt Jezus,

die het levende heil is, reeds door zijn tegenwoordigheid daarin dit hemelsche goed. Het xxQoti , naardien, geeft de reden te kennen, waarom Jezus dat aangaande Zacheus en diens huis verzekert. Hoewel hij een tollenaar was, en

1) üLB laten trnv weg.

Sluiten