Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ys. 47—48. „En Hij leerde dagelijks in den tempel; maar de hoogepriesters en de schriftgeleerden, en de voornaamsten des volks zochten Hem te dooden; 48 en zij vonden niet, wat zij doen zouden; want het geheele volk hing aan zijn lippen."

Wij hebben hier de korte, samenvattende beschrijving van de werkzaamheid van Jezus gedurende de dagen, die op de tempelreiniging volgden. Door deze daad, die de hoogepriesters ten diepste gekrenkt had, had Jezus de sympathie van het volk geheel gewonnen; en wat de schriftgeleerden betreft, zij waren jaloersch op de geestdrift, die zijn onderwijs gaande maakte. De voornaamsten des volks zijn öf de ouderlingen, leden van het Sanhedrin — maar zij worden gewoonlijk o'i Trpeafiórcpi genoemd — of de rijken van het volk. Zij waren niet bestand tegen de pressie, die door de twee voorgaande klassen werd uitgeoefend. Indien Jezus er ooit aan gedacht had, een aardsch koninkrijk op te richten, was het thans het rechte oogenblik om te trachten, die gedachte te verwezenlijken. — Mark. 11:18 bevat een slot, hetwelk geheel gelijk is aan dat van Lukas, maar beter het verband tusschen dezen staat van zaken en het voorafgaande tooneel doet uitkomen; de eene van deze twee redacties kan moeilijk uit de andere zijn voortgekomen.

II. 20:1—8: De vraag, die door het Sanhedrin werd gedaan.

De houding, die Jezus in den tempel aannam, was wel geschikt, het lichaam, dat in Israël met de hoogste macht in godsdienstzaken bekleed was, aanleiding te geven om handelend tegen Hem op te treden. — Als de uitdrijving van de verkoopers op Dinsdag heeft plaats gehad, dan moet deze officiëele vraag op Woensdag in den voormiddag, kort

Sluiten