Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen op een hooger gebied, waar het van zelf wegvalt. Bij Markus en Mattheus wordt het antwoord voorafgegaan door een strenge berisping over de grove onkunde, die zulk een vraag onderstelt, zoowel ten opzichte van de bijbelsche zienswijze in het algemeen, als ten opzichte van de goddelijke macht in het bijzonder.

Jezus verklaart, dat de tegenwoordige betrekkingen niet kunnen worden overgebracht in de toekomende eeuw, waarvan het leven geheel verschillend zal zijn van dat der tegenwoordige eeuw. Terwijl Jezus aldus spreekt, onderstelt Hij, dat de laatste tot aan de opstanding zal duren, hetgeen in strijd schijnt te zijn met plaatsen als Gal. 1:4, waar de geloovigen worden voorgesteld als reeds ingetreden in de toekomende, door de komst van Christus ingewijde eeuw. Maar volgens het N. T. vindt de door Christus tot stand gebrachte vernieuwing thans slechts op het gebied des geestes plaats. Met betrekking tot het lichamelijk bestaan duurt de tegenwoordige eeuw nog voort en zal zij blijven voortduren tot aan de wederkomst van Christus, wanneer de vernieuwing van alle dingen plaats zal vinden (Matth. 19 : 28). Het is opmerkelijk, dat Jezus in vs. 35 niet over de opstanding der dooden (van alle dooden) spreekt, maar over de opstanding uit de dooden, d. w. z. van een deel van hen, hetgeen overeenstemt met 14: 14, waar Hij over de opstanding der rechtvaardigen sprak. Zij, die aan het voorrecht van deze opstanding geen deel hebben, treden de toekomende eeuw niet in, maar blijven in den dooJ tot op den dag des oordeels. En in de uitspraak van 11 : 31 en 32 stelt Jezus inderdaad de ongeloovige Joden voor als op het oogenblik van het oordeel uit hunne graven opstaande, tegelijk met de heidenen, wier voorbeeld hen veroordeelt.

Vs. 34—35. De uitdrukking: de kinderen deier eeuw doelt op alle menschen, met betrekking tot hun natuurlijk b?staan. De personen die in vs. 35 als o'i xxTxt-iuOévTe?, zij die waardig geacht zijn worden aangeduid, zijn slechts een zeker aantal van hen. Het deel hebben aan de toekomende eeuw berust werkelijk op zedelijke voorwaarden,

Sluiten