Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over uzelven en over uwe kinderen. 29. Want ziet, er komen dagen, waarin men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren *), en zij, die niet gebaard hebben , en de borsten, die niet gezoogd hebben 2)! 30. Alsdan zullen zij beginnen, tot de bergen te zeggen: Valt op ons! en tot de heuvelen: Bedekt ons! 31. Want indien zij dit doen aan het3) groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? 32. En er werden ook twee andere kwaaddoeners weggeleid, om met Hem gedood te worden."

Al deze bijzonderheden komen alleen bij Lukas voor. In vs. 27 zien wij de gezindheid van het volk openbaar worden door den mond van de vrouwen, niet, zooals de Pressensè meent, van die, welke Jezus van Galiléa af vergezeld hadden, maar van de inwoonsters van Jeruzalem. Het xxl, ook, van de T. R. is veeleer weggelaten, dan er bijgevoegd: „die Hem niet alleen vergezelden, maar ook weeklaagden." — De woorden van Jezus getuigen, dat Hij in deze vreeselijke uren zichzelf geheel en al vergeten had; zij bevatten een toespeling op Hos. 10 : 8. Het groenehout is Jezus, dien de Joden ter dood laten brengen door den hand der Romeinen, in weerwil van zijn onafgebrokene onderwerping aan het heidensche gezag; het dorre hout is het Joodsche volk, dat door zijn oproerigen geest zich zooveel te meer de Romeinsche wraak op den hals zal halen. Zonder twijfel staat op den achtergrond van het menschelijk gericht, dat het volk zal treffen, evenals bij alle dergelijke uitspraken (vgl. o. a. Luk. 3:9), het goddelijk gericht, waardoor ieder persoon in het

1) N laat xai weg.

2) KBGL lezen eipej/zv, in plaats vau f3tjAa<r«v.

8) B C laten ru vóór wypu weg.

Sluiten