Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin hebben, noch met het oog op de heidensche soldaten, die slechts blinde werktuigen waren, noch met betrekking tot de Joden, wie Hij nog kort geleden het goddelijk gericht aankondigde. Bovendien zou stilzwijgen Jezus beter voegen, dan een gedwongene en bovenmenschelijke heldenmoed. De geschiedenis van den moordenaar heeft tegen zich, dat deze onmogelijk kennis kan hebben gehad van de onschuld en de te verwachten wederkomst van Jezus, en dat Jezus hem het Paradijs heeft toegezegd, dat in de handen van zijn Vader is. Het tot Johannes en tot Maria gesprokene woord is niet historisch, daar deze twee personen niet aan den voet van het kruis hebben gestaan (Synopt.), en Johannes nooit een huis heeft bezeten, waarin hij Maria kon opnemen. De bede: Mijn God mijn God... is uit Ps. 22 in de lijdensgeschiedenis ingevoegd; Jezus was veel te oorspronkelijk, om de uitdrukking van zijn gevoelens aan het O. T. te ontleenen. Om dezelfde reden kan ook de echtheid van het laatste woord: „Vader, ik geef... over" niet worden aangenomen. Het woord: Het is volbracht is slechts de beknopte uitdrukking van de Dogmatiek, die de schrijver van het vierde Evangelie reeds in de afscheidsreden in den mond heeft gelegd: „Ik heb het werk voleindigd ..." Als werkelijk historisch moeten daarom slechts twee uitroepen van Jezus worden beschouwd, de smartkreet, dien Johannnes vertolkt heeft met het woord: Ik heb dorst, en een laatste kreet in het oogenblik van den dood. Op deze wijze wordt, op grond van vermeende moeilijkheden, wier oplossing een kind na eenige oogenblikken van nadenken vinden kan, het heiligste en verhevenste, dat de Evangelische geschiedenis bevat, daaruit geschrapt. Zijn de bedreiging van Jezus en zijn voorbede dan onvereenigbaar met elkander? Juist het tegendeel is waar. Zou de gedachte van Jezus haar oorspronkelijkheid verliezen doordat zij in een uitdrukking van den lijdenden David is ingekleed P De bede des moordenaars laat zich, gelijk wij gezien hebben, op zeer natuurlijke wijze verklaren, enz. Men zou de oude kerk te veel eer aandoen als men haar het verzinnen van zulke woorden

Sluiten