Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gehucht Hamoia of Beit-Mizza, dat in het bekoorlijke dal Wady Buwai, halfweg tusschen Kolonieh en Kubeibeh, ligt. De naam Hainoza komt den naam Emmaüs nabij, en zoo laat het zich verklaren, dat Emmaüs en Kolonieh bij Josephus en in den Talmud als identisch worden voorgesteld. Want de militaire kolonie kon zich gemakkelijk tot aan Hamoza hebben uitgestrekt, dat slechts ongeveer 10 stadiën van Kolonieh verwijderd is. — Waar gingen die twee pelgrims naar toe? Misschien keerden zij na den grooten dag van het feest naar de woning van een hunner terug.

Vs. 15—17. De aankomst van Jezus: „En het geschiedde, terwijl zij in gesprek waren en met elkander van gedachten wisselden, dat Jezus zelf ') bij hen kwam en met hen ging. 16. Maar hunne oogen werden weerhouden, zoodat zij Hem niet herkenden. 17. En Hg zeide tot hen: „Wat zijn dat voor woorden, die gij onder het loopen met elkander wisselt? En gij ziet er geheel droevig uit2)."

Zij hadden niet alleen een gesprek, maar ook een woordenwisseling met elkander; deze kon op niets anders betrekking hebben, dan op den zin en de waarde der beloften van Jezus; vgl. vs. 21. — Het kx) xütó$ is een zuiver Hebraïsme, dat varianten zonder gezag hebben uitgewischt. — Bij hem komende, waarschijnlijk door hen van achteren in te halen {Meijer). Het passivum van xpxreTv wordt menigmaal gebruikt, om de belemmering van de werking der organen van bet lichaam aan te duiden; daarom noodzaakt ons niets,

1) B leest uvtov; en laat xxt weg; D laat «uro; weg; Syreur Italiq laten Koti otvToi; weg.

2) T. R. leest xxt erre <rxvlpuvci, met N en 15 Mjj. It. Vg. Syreur; H A (?) B lezen xxt err«0if«tv irxvipavoi. — D leest trxvipuxoi alleen."

Sluiten