Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vers die twee discipelen aanbood! Het tweede avé (vs. 27) geeft te verstaan, dat het betoog bij iederen profeet weer opnieuw begon. Jezus beschouwt Mozes als den grondslag van het profetisme; en het geheele profetisme is inderdaad niets anders, dan een terugroeping tot de wet.

Ys. 28 31. De herkenning: „En zij kwamen nabij het vlek, waar zij naar toe gingen; en Hij hield zich '), alsof Hij verder zou gaan. 29. Maar zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons, want de avond nadert, en de dag is reedsa) gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven. 30. En het geschiedde, toen Hij met hen aanzat, dat Hij het brood nam en het zegende; en het gebroken hebbende, gaf Hij het hun. 31. En hunne oogen werden geopend, en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun gezicht."

Het imperf. n-porem/ern, eigenlijk: „Hij schreef zich toe .. is wellicht passender, dan de aor. der Alexandr. en oude Byzant. Mss. Dit was geen veinzerij, maar een proef, waarop Hij zijn metgezellen stelde. Hij zou werkelijk verder gegaan zijn en hen verlaten hebben, zonder zich aan hen te openbaren, indien zij niet een soort van dwang op Hem hadden uitgeoefend, om Hem bij zich te houden. Het zou hun gegaan zijn als iemand, die zich met een eersten zegen vergenoegd en verzuimt, de gansche volheid, die volgen moest, te vragen; vgl. 2 Kon. 13:14—19. — Was het huis, waarin zij te zamen gingen, de woning van een van die twee discipelen?

1) T. E. leest vforiroieiTC, met P en 18 Mjj.;

2) NBLItpler lezen hier tfi, dat T. E. met al de anderen weglaat.

Sluiten