Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 30. Het werkw. xvcucfaSijvM, zich aan tafel zetten, heeft op een gewonen maaltijd betrekking; noch deze uitdrukking, noch de volgende bijzonderheden doen aan het heilige Avondmaal denken. Als huisvader handelende, neemt Jezus het brood en spreekt een dankgebed uit. De meerderheid , die Hij door de voorafgaande onderwijzing verkregen had, gaf Hem het recht, hier de rol van huisvader op zich te nemen. — De uitdrukking iiPivoixO>i<retv, vierden geopend, staat tegenover het werden weêr houden van vs. 16. Zij duidt een goddelijke daad aan, die de uitwerking der bij de verklaring van dit vers genoemde oorzaken ophief. Zeker werd dit ontwaken van het innerlijk zintuig bij hen voorbereid door den invloed, dien het voorafgaande onderhoud en het dankgebed van Jezus op hun hart uitoefenden, en door de wijze, waarop Hij het brood brak en uitdeelde. Schleiermacher heeft de woorden xQxvto$ sysviro aldus verklaard: „Hij verwijderde zich ongemerkt." Maar de Evangelist schrijft blijkbaar een bovennatuurlijk karakter toe aan deze plotselinge verdwijning. Het opstandingslichaam van Jezus was niet meer aan dezelfde voorwaarden van bestaan onderworpen als gedurende zijn vroeger leven; het gehoorzaamde vrijer den wil des geestes. Men moet zich herinneren, dat Jezus eigenlijk reeds niet meer bij hen was (vs. 44), en dat het wonderbare dus meer in de verschijning, dan in de verdwijning lag.

Vs. 32—35. Historisch slot: „En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons '), toen Hij onderweg tot ons sprak, en 2) toen Hij ons de Schriften opende? 33. En opgestaan zijnde ter zelfder ure, keerden zij weder naar Jeruzalem, en vonden de elven te zamen ver-

1) B D laten cv itpiv weg.

2) 8BD1 laten xai weg.

Sluiten