Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvoeding zijner toekomstige zendboden voltooid had, door hun moed weêr op te richten, hun geloof te versterken» hun het program van hun arbeid voor te houden, en hun den bijstand te beloven van den Geest, die hen tot aan het einde der wereld bij deze ontzaglijke taak zou ondersteunen. Dit is het oogpunt, waaruit de verschijningen van Jezus in de eerste verzen van de Hand. der Apostelen zijn voorgesteld; en uit hetzelfde oogpunt zijn ook de verschijningen beschreven, die in het Evangelie van Lukas voorkomen. Was de plechtige, door Mattheus vermelde verschijning het eindpunt, waarop het verhaal van dezen Evangelist moest uitloopen, de door Lukas medegedeelde openbaringen van Jezus aan de apostelen waren als de palen ter afbakening op den weg, die het Evangelie van Jeruzalem tot aan de poorten van de hoofdstad der heidensche wereld voerde; zij vormden dus den overgang tot de nieuwe geschiedenis, die zich ging openen, en die Lukas zich voorstelde, in zijn tweede boek te verhalen.

Het denkbeeld, dat wij ons aangaande onze Evangeliën vormen, moet geen vooraf opgevatte meening zijn, zooals b.v. deze: dat de schrijvers daarvan ten doel hebben gehad, alles te verhalen wat zij wisten. Het moet zich veeleer naar deze geschriften zeiven vormen, door zorgvuldige bestudeering van hun bijzonder doel en karakter.

De opstanding van Jezus is niet maar de terugkeer van een menschelijken persoon tot het aardsche leven; het is de menschheid zelve, die, na in den persoon van haar Vertegenwoordiger de straf der zonde te hebben ondergaan, gerechtvaardigd weêr verschijnt en den hoogeren toestand intreedt, dien God voor den mecsch bestemd had als het heerlijk einde van zijn aardsch bestaan. — Deze wijze van verhooging was niet de normale weg, die ons van het aardsche leven naar de hemelsche heerlijkheid had moeten voeren; het tooneel der verheerlijking op den berg heeft ons op dit punt de noodige inlichting gegeven. Volgens de uitdrukking van Jezus, „moest de Christus al deze dingen lijden, om in zijne heerlijkheid in te gaan"; maar dit is

Sluiten