Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„voor het publiceeren dezer Wet niet zijn geconverteerd, zullen „yerpligt zijn, binnen den tijd, door den Secretaris van Staat „voor de Finantiën successivelijk te bepalen, en bekend te maken, „dezelve Obligatiën, Rentebrieven of Recepissen, in maniere bier „navolgende omschreven, te doen Converteeren in Nationale „Sohuld- of Rente-Brieven, ten ware de voorsz. Houders der nog „ongeconverteerde Effecten verkiezen mogten, ofte wel ingevolge „Art. 2 van deze Wet verpligt mogten zijn, het beloop hunner „Obligatiën of Rente Brieven te doen inschrijven in het Groot„ Boek der Nationale Schulden, het welk onder het opzigt van „den Secretaris van Staat voor de Financiën zal aangelegd en .gecustodiëerd worden, en waar van een Contra Boek ter Nationale Rekenkamer zal worden gehouden.

2°. „Dat de inschrijving op het Groot-Boek der Nationale Schulden, „ingevolge de daartoe door den Secretaris van Staat voor de „Finantiën te doene oproepingen, zal geschieden niet alleen van „de oude Effecten in Art. 1 gemeld, maar ook voor alle nieuwe „Nationale Effecten hoegenaamd, gesproten uit de tot dus verre „geëffectuëerde Conversie en uit de respective Nationale Nego„tiatiën, sedert Anno 1798 gedaan, en dat van dezelve Inschrijving „zal worden gebruik gemaakt, door elk en een iegelijk die zulks „zoude mogen verkiezen, doch dat dezelve zal zijn verpligtende, „voor alle Administrateuren van Effecten, toebehoorende aan „Corporatiën, publieke of particuliere Fondsen, Armen-Gestichten „Diaconiën enz., voor Weeskamers, Voogden, Curateuren, en „generalijk voor elk en een iegelijk, welke eenige Effecten in „qualiteit administreerd, en eindelijk voor alle Bezitters van „Obligatiën, onder eenig Fideï-commissair of ander Verband „gesteld.

3'. „Dat zoodanige der voorschreven Administrateuren en Bezitters „onder Fideï-commissair of ander Verband, welke, in desöbediëntie „van het vorig Artikel, de oude Effecten door hun geadmini„streerd, of bezeten wordende, ter Conversie in Nationale Schuld „en Rente-Brieven mogten aanbieden, en in hunne pogingen „reüsseeren, en zulks vervolgens mogt worden ontdekt, dezelven „niet alleen, ingevalle hunne Administratiën, Voogdijschappen „of Curateelen nog mogten voortduren, van dezelven en de „Beneficiën daaraan geüccrocheerd, zullen worden ontzet, en „door de daartoe bevoegde Personen ofte autoriteiten in de „daardoor ontstane vacaturen zal worden voorzien, maar dal ook ,zoo wel gedurende als na het expireeren hunner Administratiën, „voor zoo verre bevonden mogt worden, dat zulks met doleuse

Sluiten