Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„worden afgegeven, twee Nationale Effecten ieder a ƒ1000 en een „ad ƒ 500 en dat voor een oud Effect ad ƒ 700 zal worden uitgegeven, een nieuw Effect tot gelijke ƒ700 zullende voor de Sommen „beneden de honderd Guldens worden uitgegeven restant Recepissen .dewelke tot ronde Sommen, ten minsten ƒ100 bedragende, zullen „worden gecombineerd, en daar voor vervolgens, op de wijze hier „na Artikel 18 te melden, Nationale Schuld- of Rente-brieven „worden verkregen.

10°. „Dat bij de oude Effecten, alzoo in Nationale Schuld- en Rente„brieven te converteeren, door de respective Houders, niet zullen „worden overgelegd eenige bewijzen van Eigendom, ofschoon de „Effecten al op naam mogten zijn gesteld, maar bjj dezelve zal „worden gevoegd een ongezegeld Declaratoir, volgens model Litt. „A, eigenhandig door hun onderteekend, of niet kunnende schrijven, „met hun gewoon teeken van onderteekening, bekrachtigd in „presentie van twee bevoegde Getuigen, die zulks Schriftelijk zullen „moeten attesteeren.

11°. „Dat de Ontvangst der Interessen en Renten op de te convertee„rene Effecten, Overgifte der oude Effecten en Declaratoiren, mitsgaders de overneming der Nationale Effecten, restant Recepissen „en Coupons, zal moeten geschieden door den Convertant in Persoon, „of op zijn ongezegelde Procuratie volgens Model B, door hem „zeiven en twee Getuigen onderteekend.

12°. „Dat telkens na de expiratie van den tijd tot de Conversie van „eenig Effect bepaald, de Houders van de niet gepresenteerde „Eftecten zich tot de Conversie bij Requeste zullen moeten ver„voegen aan den Secretaris van Staat voor de zaken van de Finantiën, „ende alzoo door hun verzogt zijnde Nationale Schuld of Rentebrieven, bij hetzelve Ministerie, tegen extraditie der oude Effecten „zullen verkrijgen, maar als dan ten behoeve van den Lande verliezen „zullen een jaar Intrest, ten ware dezelve, op de wijze tot dus „verre geüsiteerd, door den Secretaris van Staat voor de Finantiën „mogten worden diligent verklaard.

13°. „Dat al mede, telkens na de Expiratie van den tijd, tot de con„versie van eenig Effect bepaald, de respective Ontvangers, tot „dezelve Conversie aangewezen, aan het Ministerie van Finantiën „zullen inzenden.

a. „De oude ingetrokkene Obligatiën, Rentebrieven of Rece„pissen.

Sluiten