Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,de Effecten gevonden, en de qualiteiten, in de Declaratoiren «opgegeven achter de namen worden gevoegd.

25°. „Dat de Opper-Boekhouder van het Grootboek der Nationale Schuilden, acht dagen na den Ontvangst der voorsz. Stukken in de „Staats-Courant en voorts bij openlijke affixie, ten zijnen Bureele „zal aankondigen, welke Letters van het Alphabeth op het Groot„Boek ingeschreven zijn, en dat met deze aankondiging van 8 dagen „tot 8 dagen zal gecontinuëerd worden, tot dat de Inschrijving „van het opgeroepene Effect zal zijn afgeloopen.

26°. „Dat t naar gelang dezer aankondiging en vervolgens aan de „Onderteekenaren der Declaratoiren zal vrijstaan, zich ten Bureele „van het Groot-Boek der Nationale Schulden te vervoegen, in „Persoon, of door een ander bjj Procuratie, als model Litt G, om „tegen overgifte der Renversalen, op het Groot-Boek te examineeren, „of de Inschrijving aldaar dadelijk is volbragt. — Dat Houders, „die deze examinatie niet verkiezen, en zich te vreden houden, „met de gedane annonce, volstaan kunnen met de overgifte hunner „Renversalen, bjj den Ontvangst van het eerste Rent of Intrest„ Certificaat.

27°. „Dat de Opper-Boekhouder weekelijks aan den Secretaris van Staat „voor de Finantiën, zal overzenden de ingeschrevene Effecten „benevens de Declaratoiren en de Lijsten van de Ontvangers, en „dat de Secretaris van Staat voornoemd, die allen zal toezenden „aan de Nationale Rekenkamer tot 't formeeren van het Contra„Groot-Boek der Nationale Schulden, ter zeiver Kamer zullende „berusten.

28 . „Dat de respective Termijnen, gesteld voor de Inschrijving op het „Groot-Boek der Nationale Schulden verstreken zijnde, alle Vrjjwil„lige Inschrijving, tot de nadere bekendmaking van den Secretaris „van Staat voor de Finantiën, zal ophouden, en dat voor zoo verre „zulks mogt zijn verzuimd, door Houders van opgeroepene Effecten „in eenige qualiteit of onder Fideï-commissair of ander Verband, „de zoodanigen daartoe gedurende den tijd van vijf achtereenvolgende jaren, wel alsnog op hun verzoek aan den Secretaris van „Staat voor de Finantiën daartoe te doen, zullen worden geadmitteerd, doch niet anders dan onder verbeurte van een Jaar Intres t „of Rente voor elk Jaar na het verschijnen van den gestelden „Termijn van Inschrijving, wordende een gedeelte van het Jaar „voor één geheel gerekend, zullende na de expiratie van het vijfde „Jaar geene Inschrijving meer worden gedaan, maar worden nu

Sluiten