Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Het regt van eigendom is daarbij volledig bewaard gebleven."

.De Koning, door te bepalen, dat de inschrijving bij kapitalen en renten tevens, en niet bij renten alleen, zoude geschieden, heeft een volstrekt stilzwijgen opgelegd, aan alle argwaan, hetwelk vooroordeel of kwaadwilligheid alleen konden voeden, als of Zijne Majesteit zoude kunnen begeren, door de daarstelling van een grootboek, eenige vermindering in het tegenwoordig montant der publieke schuld te weez te brengen." 6

„Ten opzigte van hen, die voor zich zeiven niet zorgen kunnen, en welker bescherming daarom de bijzondere pligt van het Gouvernement wordt, is het regt van eigendom versterkt geworden."

.Geen ontrouwe voogd, curator, administrateur, fidecommissair of ander conditioneel bezitter, zal na de introductie dezer wet, meer in staat zyn, om, door alienatie of verpanding, van de hem toevertrouwde magt, in het verborgen misbruik te maken."

.Het ingeschreven kapitaal wordt bekend met het daarop liggend verband; en de bevoegdheid, om daar over te beschikken, zal eerst moeten bewezen worden, eer dat de dispositie toegelaten wordt."

.Even zeer als tegen verboden overgang van eigendom gewaakt is even zeer is dezelve, van den anderen kant, in geoorloofde gevallen' gemakkelyk gemaakt, door ten allen tijde gelegenheid tot overschrijving der uitgeschrevene kapitalen te geven, en deze overschrijving aan geene verdere formaliteiten te subjecteren, dan de zorge tegen mogelijk misvormen"" a"ng der goede orde van Administratie gebiedend

.Op dezelfde wijze zijn ook geldopnemingen op ingeschreven kapitalen conditioneele overgevingen van eigendom en verdere verbandliggin°-' gemakkelijk gemaakt, en tevens gesecureerd geworden."

.De zorg van het Gouvernement heeft zich nog verder uitgestrekt " .De Koning, niet onkundig, dat onder de tegenwerpingen, welke tegen de invoering van een grootboek der publieke schuld gemaakt zijn, op den voorgrond gesteld wordt de noodzakelijkheid van het vermogen hetwelk men in nationale schuldbewijzen bezit, te openbaren, heeft de mogelijkheid voorzien, dat men zoude trachten dit te vermijden, door liever deel te nemen in inscriptien van anderen, of in negotiatien daarop gevestigd, dan ten zijnen eigenen name ingeschreven te worden, en dat men bij die gelegenheid, het slagtoffer zoude kunnen worden van een kwalijk geplaatst vertrouwen."

.Hiertegen behelzen het 19 en 20 ArHM zoodanige stellige voorzorgen, dat een ieder die begeren mogt van dit middel gebruik te maken volkomen gerust kan zijn, dat hij voor alle schade bewaard blijft, alleen door op de daarbij voorgeschreven formaliteiten acht te slaan."

6 ln het 2de Artikel gemaakte bepaling, dat de te geven bewijzen van gedane inschrijving, nimmer tot eenig ander einde van kracht of

Sluiten