Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ginsel gecontracteerd, als in derzelver bijzonderheden geadministreerd, echter hier en daar duisterheden heeft moeten veroorzaken, waar van de oorsprong moegelijk optespooren, en te bewijzen zoude zijn. Wanneer men hieromtrent vermeende te zullen opklimmen tot de tijden en plaatsen, op welke dit alles konde onderzocht worden, zou men zich, in vele opzigten bedrogen; zoo niet geheel en al te leur gesteld hebben gevonden."

„De gedeeltelijke conversie der publieke schuld, in nationale schuldbrieven, heeft hier over voorzeker een groot licht verspreid; maar het is er nog zeer verre van af, dat hier door het groote oogmerk, het constateeren der nationale schuld in derzelver geheel, zoude zjjn bereikt geworden; naarmate men verder in dit werk had voortgegaan, zoude men de moeijelijkheden en zwakheden vermeerderd gevonden hebben, en men zoude welligt naar een korter en zekerder middel gewenscht hebben te kunnen omzien, om meer direct, tot de hier voren gemelde hoofdbedoeling, te kunnen geraken."

„Het aanleggen van een algemeen grootboek, in het welk alle de schulden van den staat zullen worden uitgeschreven, mag voorzeker beschouwd woiden, als het kortste en zekerste middel, waardoor men eenmaal dat gewigtig deel der publieke administratie zal gebragt hebben, tot die klaarheid, die dezelve behoorde te hebben, zal zij aan de natie gerustheid, en aan Zijne Koninklijke Majesteit grond geven, om met hoop en uitzigt op de redding der finantien, zijne onvermoeide pogingen voort te zetten."

„Het ontwerp, mijne heeren! 't geen wij Ulieden daar toe overbrengen, vereenigt in zich vier hoofdzaken."

1°. „De noodzakelijkheid, dat de oorzaak en de mate of hoegrootheid der publieke schuld, volkomen worde geconstateerd."

2°. „Den zekeren weg, om dezelve te vinden, die daartoe wordt ingeslagen."

3°. „De eenvoudigheid en eenvormigheid, die daardoor in de publieke administratie wordt ingevoerd;" en

4°. „De waarborg, welke de crediteuren van den staat, in de voorgestelde wijze van overneming der publieke schuld, zullen gevonden hebben."

„De noodzakelijkheid, dat de oorzaak en de mate of hoeveelheid der publieke schuld, volkomen worden geconstateerd, mag bij het eerste denkbeeld eenigen indruk van bevreemding geven, maar een ieder, die met de behandeling der zaken, die daarmede in verband staan, bekend, en daar in werkzaam is, kan niet ontveinzen, dat het te beklagen is, hoe meenigmaal men zich in berekeningen en uitkomsten heeft bedrogen gevonden, en hoe verder men van de waarheid verwijderd was, naar mate men meende dezelve bereikt te hebben. Het zij er hier verre van af, dat men redenen zoude hebben, om aan de deugdelijkheid der

Sluiten