Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15.

Alle Declaratoiren zullen ongezegeld mogen zijn, zij zullen moeten inhouden, den voluit geschreven naam, voornaam en qualiteit van die genen op wiens naam de inschrijving wordt gevraagd, mitsgaders de woonplaats van denzelven en die van den Teekenaar.

Zij zullen door de Inleveraars zeiven moeten worden geteekend, of wel door iemand van hunnent wege ten dien einde speciaal gemagtigd, en met overgifte van Kopjj authentiek zijner notariële of geregtelyke Procuratie.

Art. 16.

De Declaratoiren zullen met een draad door de Effecten gehaald, aan ieder Effect of partij Effecten gehecht moeten worden, en de beide einden van de draad op het Declaratoir met lak en een cachet worden vastgezegeld.

Ai«t. 17.

De Inleveraars zullen gehouden zijn, om bij elk Effect, of elke party Effecten, vervat in hetzelve Declaratoir separateljjk te voegen een Duplicaat van gelijken inhoud als het Declaratoir zelve, en waarop hetzelfde cachet is afgedrukt en daar onder te stellen:

.Overgenomen by my ondergeteekende een Effect (of party Effecten) .voorzien van een Declaratoir, volgens opgave van gelyken inhoud als ,dit Duplicaat, gemunieerd met dezelfda onderteekening en cachet, .zonder mij nogtans wegens deszelfs inhoud te verbinden.'

Amsterdam den

Ten einde dit Duplicaat dadelijk by de inlevering door den daartoe gequalificeerden bij de generale Directie der Publieke Schuld zoude kunnen worden geteekend en aan den Brenger terug gegeven.

Art. 18.

Wanneer by de Directie geen reflexiën vallen, zal de inschrijving zonder verwyl geschieden, doch aanmerkingen hebbende, zal aan den Inleveraar daarvan kennis worden gegeven, ten einde die te beantwoorden of het gebrekkige te herstellen.

Wanneer bevonden wordt, dat de ingeleverde Effecten niet overeenstemmen met de daarbij afgegevene Declaratoiren ofte wel met de Duplicaten derzelve, ofte ook de Declaratoiren en Duplicaten onderling, ofte dat eenig ander gebrek, het zy met cachettering ofte anderzins plaats heeft, zal de inschrijving geen voortgang hebben, maar de Effecten en

Sluiten