Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebezigd zullen worden, en dus de waarde derzelve krachtig toenemen.

De bepaling, om met Primo September dit groote werk te beginnen was even noodzakelijk voor het Gouvernement, om den noodigen tijd te hebben, om alles daartoe te regelen en in gereedheid te doen brengen, als voor de rentheffers, ten einde hun gelegenheid te geven om gemakkelijk en zonder overhaasting hunne schikkingen te beramen.

De buitengewone Commissie bij art. 11 vermeld, zal in alle opzigte dienen om den afloop der conversie geregeld en gemakkelijk te doen plaats hebben.

Z. K. H. zal dit aangelegen werk ende pligtmatige geheimhouding, waarmede hetzelve moet vergezeld gaan, aan kundige en onbesproken

handen betrouwen.

De penaliteiten bij Art. 19 en 20, bepaald tegen die genen, die, met verzuim van hun belang en pligt zich aan deze Wet zouden trachten te ontrekken, zijn billijk en noodzakelijk.

Bij een maatregel van dezen aard moet alles zeker zijn. De algemeene orde van het werk en de rigtige uitkomst der zaak moeten niet door eenige kwaadwilligen zoo die er al eens waren, gestoord worden.

In de bepalingen bij Art. 22 en 23 vastgesteld, zullen U Edel Mogende een nieuw blijk vinden der vaderlijke zorg van den Vorst, voor die Gestichten welke zoo veel eer aan de Natie doen en die zoo veel onder den druk der tijden zijn verachterd. Zjj zijn ontheven van de verplichting en zullen echter de voordeelen genieten.

Daar de gesteldheid van de Schatkist ook daadlijk bijstand vordert, was het nuttig bij dezen niet dan laat werkende maatregel eene vrijwillige anticipatoire negociatie te voegen ook om daardoor de zaak meer algemeen te maken, en den Rentheffer, die tot het doen zijner bijlage een gedeelte van zijne Kapitalen zouden moeten realiseeren, gelegenheid

daartoe te verschaffen.

De speculant die anticiperen wil en geen Rentheffer is, moet de noodige Kapitalen ter afschrijving koopen, en hij doet dit van den Rentheffer die geen geld voor handen heeft tot het doen zijner bijlage.

Het wierd dan ook noodzakelijk om aan deze Negotiatie by Anticipatie eenige meerdere voordeelen te verbinden, ten einde daardoor ook dit vreemd geld uit te lokken. Voordeelen die echter in het geheel

niet drukkend zijn voor de landen.

De domein Rescriptien die ten gevolge der Anticipatie-Recepissen aangenomen worden, raken aldus uit den weg, het Land krijgt daardoor des zelfs Domeinen vrij, terwijl de houders van dit papier hunne achterstallige interessen ontvangen en uit hunne tegenwoordige onzekerheid op

eene billijke wijze gered worden.

De vier laatste artikelen der Wet dragen de kenteekenen der angstvallige zorge van den Souverein voor de belangen van alle die genen, die buiten staat zijn voor zich zeiven te handelen of te waken.

Sluiten