Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De som van f 63,500,000:0:0 is op de navolgende wijze verdeeld:

I. Voor de inkomsten, bij de Grondwet toegekend

aan den Souvereinen Vorst en den Heere Erfprins f 1,600,000: 0: 0

II. Voor het Departement van den algemeenen Secretaris van Staat, waar onder begrepen zijn de onkosten van de vergadering van de Staten

Generaal en van den Raad van State • • * 839,581:19: 0

III. Voor het Departement van Binnenlandsche Zaken de onkosten van den Waterstaat daaronder begrepen 7,189,230:10: 0

IV. Voor het Departement van Financien ..... 22,500,000: 0: 0

V. Voor het Departement van Buitenlandsche Zaken „ 891,000:0:0

VI. Voor het Departement van de Marine. . . . , 3,300,000: 0: 0 VII. Voor het Departement van Oorlog 23,658,054:13: 1

VIII. Voor het Departement van Koophandel en Koloniën 3,000,000: 0: 0

IX. Voor buitengewone en onvoorziene uitgaven . „ 1,022,132:17:15

Deze onderscheidene sommen aandachtiglijk nagaande, en aan den waren toestand van ons Land toetsende, zal men spoedig bemerken dat de tegenwoordige behoeften hemelsbreed verschillen van die, welke wy in gewone tijden te wachten hebben.

De kassen waren door den Vijand zoo veel mogelijk medegenomen, alle de belastingen stonden stil, en het verlies op de inderecte was niet te herstellen; de oorlog is een geruimen tyd op ons grondgebied gevoerd, de bezette Vestingen en derzelver omstreken hebben niets toegebracht tot stijving der kas; men heeft het geheel afgeschaft administratief stelsel van de inderecte Belastingen moeten organiseren, het gebrek aan mogelijkheid van behoorlijke recherche heeft de eerste maanden daarvan niets doen opbrengen, ook het product der Convoyen en Licenten begint nu eerst de kenmerken te dragen van onzen herboren handel.

Van de beide eerste hiervoren aangewezene sommen, is de eerste eens en vooral bepaald bij de Grondwet; de tweede daarentegen is voor eenige vermindering ingewone tijden vatbaar vermits de oprichting der Staats Drukkerij en Staats Posterjj daaronder begrepen is.

De som uitgetrokken voor het Departement van Binnenlandsche Zaken en voor den Waterstaat, zal aanmerkelijk verminderd kunnen worden met al datgene, het welk voor extraordinaire Subsidien en Schadevergoedingen voor eerste aanstalten en weder oprichtingen en voor het afwerken der groote wegen reeds begonnen waren aangelegd te worden, thans in ruime mate benoodigd is.

De verregaande verwaarloozing welke het voormalig Fransche Gouvernement omtrent de nuttigste en aangelegenste Etablissementen van

Grootboeken. II. (Bijlagen). 9

Sluiten