Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en eindelijk van het. gene vóór den eersten September gefourneerd wordt, almede een gelijken interest, gerekend over vijf maanden.

32. Voor deze aanbetaalde inschrijving-Renversalen, ofte wel telkens voor het betaalde gedeelte, zal men bekomen Recepissen van f 100:—:— a f 1000:—:— bij honderd Gulden opklimmende, welke, bij de meergemelde Commissie invoege als boven gemeld, zullen worden aangenomen als gereed geld.

33. Tot meerdere aanmoediging der deelneming in deze Negotiatie, wordt aan de genen, die hunne bijlagen met deze Recepissen zullen doen, het regt toegekend om, bjj de afschrijving hunner kapitalen, een gedeelte Domein Rescriptien te voegen, en wel in deze evenredigheid, dat 200 francs derzelve Rescriptien, met alle de daarop te goed zijnde Interessen zullen worden ingetrokken, voor een Elfde gedeelte van, en in Combinatie met het over te schryven kapitaal van oude Rentschulden, aangewezen in het hier voorgaand Artikel 5.

34. De Rente Certificaten verwisselbaar in Domein Rescriptien en uitgegeven bij de Directie van het Grootboek der Publieke Schuld, die voortgesproten uit de aanzuivering der 7 pCt. Renten daaronder begrepen, worden in allen deele met de werkelijke Domein Rescriptien zelve gelijk gesteld.

35. Alle de fournissementen, die met deze Anticipatie Recepissen gedaan worden, zijn ontheven van de penaliteit bij Art. 19 bepaald, tot 1 April 1815.

36. Als contant geld zullen in deze Negotiatie worden aangenomen, boven en behalve de Certificaten van verschenen Renten, uitgegeven bjj het Groot-boek der Nationale Schuld, de Recepissen, voortgesproten uit het vrijwillig voorschot op de Lasten van 1814, gearresteerd bij Publicatie van den 18 December 1813, met alle de verschenen Interessen, en insgelijks alle de Bons van het Syndicaat van de vierde Series, met bijvoeging der verschenen Interessen tot op den eersten dag van de maand, waarin het fournissement geschiedt.

37. Alle de verrigtingen uit de tegenwoordige Wet voortvloeiende, het zij bjj de door Ons te benoemen bijzondere Commissie, het zij bij het tegenwoordig Groot-Boek, ofte bij de nieuwe daar te stellen GrootBoeken der Nationale Schuld, zullen geheel kosteloos zijn, zonder dat daarvoor van de Rentheffers eenige Regten van in- of afschrijving, van visa, roijement, ofte anderzins, zullen gevorderd worden.

Alle de daartoe inteleveren documenten zullen vrij zijn van Zegel, mitsgaders van het regt van Enregistratie.

Sluiten