Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staart opwaarts? Waren zij voor 't onweder gevlucht?

Hij mat den afstand tusschen de twee draken Een

denkbeeld kwam in hem op maar hij weifelde om het

aan te nemen.... Neen.... dat kon niet zoo groot

was een draak niet dat overtrof alle verhalen van de

sagen Het was wel de lengte van een wand') En

toch.... als kop en staart eens tot denzelfden draak behoorden de ligging was zoo, dat de mogelijkheid kon

bestaan?...

Hij keek met scherpen blik in de richting van den kop en zijn geoefend oog bemerkte, dat de bodem over dien langen weg voor een deel bol stond, zoo de richting aangevend, waarin het lichaam van den draak kon liggen.

Hij vergat het haasje, dat ginds aan het spit braadde, hoewel hij den heelen dag weinig anders dan wat bramen en hazelnoten gegeten had. Bij den drakenstaart zittend, de kin op den greep van zijn zwaard geleund, was hij in nadenken verzonken.

Dat was dus een draak, een echte draak. Ditmaal behoefde hij geen wonderverhalen van anderen te gelooven. De sagen waren dus geen bedrog. Faffner en Kirgold en Frango bestonden.... Maar als de draken bestonden, dan konden ook de goden bestaan.... Hier lag het geheim ontraadseld voor hem.... hier aan zijn voeten, weinige vamen onder den grond

Hij mocht niet verder reizen al verloor hij er zijn

koninkrijk door.... wat beteekende een koninkrijk tegen de doorgronding van dit geheim. Wéten moest hij, voor alles wéten, wilde hij.

Haun blies een paar tonen om hem tot het middagmaal te roepen. Hij blies een paar tonen ten antwoord en liep langs de gewelfde lijn van de grond gaande langzaam terug naar Harimona, tellend zijn schreden om den afstand te

/) Wand — Gewanne, Gewende = 450 voet, de afstand van een ploegwending. (Pleiffers «Gennania" dl. 17).

Sluiten