Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Heerjansdam is een dergelijk verschijnsel waargenomen, hoewel daar eene bepaling betreffende het verwijderen van leerlingen niet bestond. olgens het hoofd der school bestaat in voormelde gemeente bij sommige ouders, wier kinderen vroeger de school zeer trouw bezochten, de neiging thans hunne kinderen zóó veel te laten verzuimen als door de Leerplicht, wet wordt toegelaten.

Ten slotte zij hier nog vermeld, dat, waar de goede gewoonte bestaat, de leerlingen der volksschool voor trouw schoolbezoek op de eene of andere wijze te beloonen, dit gebruik na de invoering der Leerplichtwet niet (zooals aanvankelijk werd gevreesd) is afgeschaft."

District Gouda. „Geconstateerd kan worden, dat het schoolverzuim onder den invloed der Leerplichtwet, merkbaar minder is geworden, waardoor de toestand van het onderwijs moet verbeterd zijn, ofschoon eene afdoende verbetering om velerlei redenen nog lang tot de vrome wensehen behooreu zal. Als zoodanig vernield ik slechts:

lo. de onbeduidende boeten, na strafrechterlijke vervolging aan onwillige ouders opgelegd;

2o. den grooten afstand tusschen school en huis te plattenlande."

District Dordrecht. „Omtrent de werking van de Leerplichtwet, die door alle voorstanders van goed geregeld lager onderwijs met ingenomenheid is begroet en 1 Januari 1901 werd ingevoerd, kan voorshands gemeld worden dat zoowel het absoluut als het relatief schoolverzuim in tal van. gemeenten sterk verminderd is. Op den toestand van het lager onderwijs moet en zal het geregeld schoolbezoek ongetwijfeld van grooten invloed zijn, en zullen dus in het vervolg gunstige verslagen niet achterwege blijven, wat te aangenamer zal zijn, omdat men in de laatste jaren van de lagere scholen niet veel meer vernam dan klachten over het schoolverzuim, dat hier en daar met allerlei kleine middelen zonder voldoend resultaat bestreden werd."

Sluiten