Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet verzuim evenmin en ook niet te Herkin gen in liet kanton Sommelsdijk, waar ouders, wier kinderen in 1901 een geheelen zomer wegens veldarbeid verzuimd hadden, in October beboet werden met ƒ 1, ƒ 2 en f 8, terwijl andere ongestraft bleven, en te Nieuwe Tonge in hetzelfde kanton, waar dergelijke boeten gegeven werden aan verzorgers, die zich aan dezelfde wetsovertreding hadden schuldig gemaakt. Daarbij kwam nog, dat gedurende het verzuim het schoolgeld a f 0.10 per week niet betaald behoefde te worden, zoodat de boete meestal op het schoolgeld uitgewonnen werd en de kinderen daarenboven nog f 40 a f 70 verdiend hadden.

Andere toelichtingen omtrent het niet verminderen van het verzuim geven de volgende aanhalingen uit berichten, afkomstig uit Zeeland:

,,'t Wil mij voorkomen, dat zij die het meeste verzuimen, schuilen onder die leerlingen, welke zonder leerplicht heelemaal zouden weggebleven zijn; patienten, die gewoon waren van v vut !oi November vacantie te nemen. En wanneer nu die leerlingen liet eerste jaar na de invoering van de wet reeds gedeeltelijk de school bezoeken, dan heeft men, in vergelijking van vroeger, van vermindering en niet van vermeer <•ring van schoolverzuim te spreken. Een volgend jaar zal het resultaat nog gunstiger zijn; de wet moet eer igeu\ gerd worden."

„Het relatief schoolverzuim is niet verminderd. Yroeger toch lieten zich vele leerlingen (vooral meisjes) afschrijven op IQ- en 11-jarigen leeftijd. Het was een uitzondering een meisje boven de 11 jaar op onze school aan te treffen. Het verzuim dier leerlingen beneden 12 jaar werd niet meer aangeteekend, zoodat we nog al een dragelijk cijfer voor het verzuim kregen, maar het gaf den toestand niet zuiver weer.

Thans echter prijken bijna alle kinderen van 6—12 jaar op de lijst; maar velen boven de 10 jaar maken gebruik van de bij de wet toegestane 6 weken, terwijl niet weinigen wegens ernstige omstandigheden langer dan 6 weken verlof bekomen, ook van de leerlingen beneden de 10 jaar. Die „erntige omstandigheden" zijn veelal armoede der ouders."

Sluiten