Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zes weken verlof, ongerekend de vacantiën, is voor deze streek, waar uitsluitend zuivelbereiding is, te veel: de leeftijd van 10 jaar te jong. AVenselielijk was, de gelegenheid om verlof te bekomen te beperken tot de leerlingen der laatste twee feerjaren, die dan bepaald wel ouder dan 10 jaar zullen zijn, terwijl meteen een prikkel bestaat om die lioogere klassen te bereiken."

Een andere zou de verloven alleen willen geven aan leerlingen boven 11 jaar, waartegenover staat, dat er ook een voorstander is van uitbreiding van den leeftijdsgrens tot beneden 10 jaar.

Xaast het bericht van de Zuidliollandsche eilanden, zoo even 'aangehaald, staat een ander, dat mede op de wenselielijkheid van verlenging van verlof in art. 13 wijst. Het komt van de Zeeuwsclie eilanden en luidt:

„Zooals de omstandigheden hier zijn is er eer te weinig dan te veel verlof, d.w.z. voor den werkman; voor het onderwijs is het juist anders om."

Tegen de toepassing van art. 13 worden een paar bezwaren geopperd, die hier een plaats mogen vinden:

„Doordat het jaar gerekend wordt van Januari tot December en de schooljaren in verband met de toelating van nieuwe leerlingen van Mei tot April, doet zich het verschijnsel voor dat leerlingen der hoogste klasse en allen, die voor het laatste jaar de school bezoeken, gedurende den laatsten cursus in de gelegenheid zijn 2 maal G weken te verzuimen. Van die gelegenheid wordt druk gebruik gemaakt."

„De wet laat niet te veel verlof toe, doch het is niet altijd gemakkelijk te beoordeelen, of er wel eene gegronde reden voor opgegeven wordt. De schoolopziener kan dit onmogelijk doen. Hier is het voorgekomen dat een winkelier voor zijn dochtertje verlof vroeg wegens veldarbeid, wat door den schoolopziener werd toegestaan. Het hoofd der school diende in zulke gevallen toch wel gehoord te worden."

an de 165 berichtgevers, die antwoordden op vraag 21: Hoe denkt ge over de bevoegdheid van het hoofd der school in zake het verleenen van verlof? zijn er 102, die de bestaande re-

Sluiten