Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gel in# goed, gewenscht, nuttig of noodig vonden. Die bevoegdheid kan de sclierpte der wet verzachten en op het platteland moet het hoofd geacht worden in staat te zijn de wenselielijkheid van het verzuim het best te kunnen beoordeelen. In den regel wordt in de antwoorden het hoofd beschouwd als onderwijzer, niet als leider der school. Hier en daar wordt er echter uitdrukkelijk op gewezen, dat in overleg, met het personeel gehandeld moet worden. Slechts uit één antwoord van de 102 kan opgemaakt worden dat het hoofd als zoodanig alleen moet beslissen. Het luidt: „Die bevoegdheid is goed, mits er niet verlof wordt verleend voor allerlei bagatellen. Wenschelijk is het, dat bij het geven van verlof eenheid in alle klassen der school lieerscht. En waar ook verschillende klassen der school geplaatst zijn, zou het kunnen gebeuren, indien de beslissing van den klasseonderwijzer afhing, dat het eene kind wel en het andere om dezelfde reden geen verlof kreeg."

Aan een ander antwoord is toegevoegd: „Het is lastig, dat de hoofden van scholen in dezelfde gemeente verschillend gebruik van de bevoegdheid maken."' Een berichtgever zou daarom controle willen op de verloven door de hoofden gegeven.

Er zijn er twintig, die meenen, dat het hoofd geen bevoegdheid moet hebben om verlof te geven. Een paar geven van die meening den grond op: Den eenen komt het verlee11 en van die bevoegdheid overbodig voor, omdat verzuim om ernstige redenen zonder verlof, maar met kennisgeving als verschoonbaar beschouwd moet worden; de andere verklaart, dat het hoofd eener school soms vrijgevigheid gebruikt als lokmiddel om leerlingen aan een andere school in zijn omgeving te onttrekken; een derde vreest voor het prestige van den onderwijzer, daar de ouders hun kinderen toch thuis houden als het hoofd het verlof weigert; een vierde geeft de volgende verklaring:

..Hoewel het voor het hoofd aangenaam is, deze bevoegdheid te bezitten, zou ik het toch wenschelijk achten, dat ze hem werd ontnomen. De schoolopziener is volgens de wet wel de man, die handelend optreedt, maar de zorg voor de na-

Sluiten