Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commissie zonder presentiegeld bij te wonen. Daarom is vraag 28 gedaan: Zijn er, ook zonder dat presentiegeld gegeven icordt, geschikte leden voor de commissiën tot wering van schoolverzuim te vinden ? Yele berichtgevers onthouden zich van antwoord, omdat er in hun gemeente presentiegeld gegeven wordt en zij dus niet uit ervaring kunnen spreken. Een 91tal beantwoordt de vraag bevestigend; een paar met de opmerking, dat zij niet instaan voor de geschiktheid der leden. Een 12-tal zegt, dat dit moeilijk is en een 22-tal, dat zulke leden niet te vinden zijn, doch 10 verklaren, dat de toestand ook met presentiegeld zoo zou wezen, hier omdat de commissiën niet de minste macht hebben, elders omdat één commissie voor de zeer groote gemeente te weinig is. Was daar een commissie voor elke school, dan zouden er wel leden te vinden zijn.

Uit Groede, Zs'oordgouwe, Terneuzen, Poortvliet en Herkingen wordt bericht dat de commissie niet voltallig te maken is.

Bijlage B geeft een overzicht van het aantal processenverbaal en het aantal rechterlijke beslissingen in 1901.

Bij de bevestigende antwoorden op vraag 11, worden lieelwat reserves gemaakt: „Zeer weinig," „somtijds," „zelden, „niet altijd," „een enkele maal," „slechts enkelen," „bij uitzondering," zeggen een 9-tal berichtgevers: „-Ta, maar het duurt schrikbarend lang", „na een jaar , „dit gebeurt wel, zeggen andere. Zeker is het, dat er in sommige arrondissementen veel meer zou moeten gebeuren, sommige overtreders gaan ongestraft voort met verzuimen. Een ontkennend antantwoord op vraag 11, wordt aldus toegelicht:

„Bijna al het willekeurig verzuim van Oetober tot April is gepleegd door één leerling, die bij een rijtuigverhuurder in dienst was gegaan Eerst in het laatst van Maart werd de vader veroordeeld tot f 5 boete of een paar dagen gevangenisstraf. De arrondissementsschoolopziener, dien ik in den loop van dat half jaar zoo nu en dan eens sprak over het verzuim van den jongen en de middelen daartegen, verzekerde mij ielkens, dat hij deed wat in zijn vermogen was om de zaak voor den rechter te krijgen; maar dat deze blijkbaar onwillig

Sluiten