Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boete liun kinders niet naar school zenden, want dat zij (de kinders) meer verdienen dan de boete bedraagt."

„Yoor ouders, die hun kinderen exploiteeren door hun loonarbeid (vooral, wanneer die goed betaald wordt, zooals bijv. in het seizoen der ansjovisvisscherij) te doen verrichten, zijn de straffen bepaald onvoldoende."

„De straffen zijn van dien aard, dat zij in geen enkel geval het kwaad keeren- Er zijn hier gevallen bekend van een vader, die tot f 1.50 of tot f 3 boete werd veroordeeld en die zijn jongen, meer dan een half jaar thuishield. "Wanneer de kinderen verzuimen, wordt er hier geen schoolgeld betaald. Daar het schoolgeld per week en per kind 10 cents bedraagt, wordt door te verzuimen meestal de boete reeds bespaard. Bovendien verdient zoo'n jongen in het zomerhalfjaar van f 40 tot f 70 + eenige mudden „poters", wat voor een arbeider een niet te verwerpen bijverdienste is."

„De hoogste boete bedroeg hier f 2. De jongen, 'wien dit gold, had toen reeds den geheelen zomer door gemiddeld /'2.40 per week verdiend. Geen wonder, dat de ouders daarom lachen."

„In vele gemeenten zijn vereenigingen opgericht, welker doel is: het bijeenbrengen van gelden, waarvan óf de boeten betaald worden óf de vrouw van den overtreder tijdens diens verblijf in de gevangenis ondersteund wordt."

„De boeten zijn te laag en bij recidive werd onlangs de boete lager gesteld dan bij de eerste veroordeeling."

Naast deze klachten afkomstig van het platte land, zijn er ook uit de steden. De commissie tot wering van schoolverzuim te Zaandam schrijft, dat de wet op den leerplicht nog geringe resultaten heeft opgeleverd, wat zeer zeker een gevolg is te achten van de weinig doeltreffende straf, welke zij den onwilligen ouders oplegt.

Algemeen zijn naar aanleiding van vraag 14: Hoe is uw oordeel over de termijnen in art. 21 tusschen de overtreding en het optreden der autoriteiten 1 de klachten over de lange termijnen. Slechts 8 van de 151 berichtgevers vinden de regeling goed. Een lmnner vindt dat de kracht der wet door verandering dier termijnen zou verminderen; een ander, dat de

6-

X;V ff

Sluiten