Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche filialen: f 778,000 1), te zamen uitmakende j 1,060,000.

Vermindert men het genoemde cijfer van/'1,930,000 met dit bedrag, dan vindt men een ongedekt verlies van rond J 870,000.

Volgens re lelijke verwachting zal hetgeen op den gewezen directeur te verhalen is voldoende zijn om dit verliescijfer terug te brengen tot een bedrag van omstreeks f 700,000

De wijze, waarop kan worden gepoogd dit verliestedekken, wordt hieronder aangegeven onder de reorganisatieplannen.

Alvorens tot de uiteenzetting dezer plannen over te gaan moet de rentabiliteit van de Nederlandsche en Belgische zaken worden nagegaan.

RENTABILITEIT.

Eene schatting van de rentabiliteit der bedrijven in Nederland en in België levert groote moeielijkheden op, omdat er door de directie zoo zonderling werd huis gehouden, dat sommige branches verlies moesten opleveren, terwijl er bovendien geen systeem is te ontdekken in de wijze van afwenteling van kosten (inzonderheid van zoogenaamde leeningskosten) op de buitenlandsche kantoren, welke door de directie te Amsterdam gevolgd werd.

Wanneer men toch zooveel mogelijk de bestaande toestanden tot grondslag neemt, bereikt men althans dit resultaat, dat men niet te optimistisch raamt en dat integendeel verwacht mag worden, dat bij ordelijker en oordeelkundiger beheer de uitkomsten gunstiger zullen zijn.

Bij de hieronder volgende zeer globale rentabiliteitsberekeningen is uitgegaan van den toestand op 31 Dec jl. en werden dezelfde veronderstellingen gemaakt, die tot uitgangspunt dienden bij de rentabiliteitsberekeningen van de buitenlandsche kantoren (zie bl. 40 van het eerste

:) Deze waardevermeerdering vindt hare toelichting hieronder op blz. 48—44.

Sluiten