Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beheer mogelijk zijn en welke evenmin in rekening werden gebracht.

De commissie spreekt daarom als haar overtuiging uit, dat zonder te letten op de voordeelen, die bij uitbreiding zijn te behalen, en bij een rentevergoeding van 4 °/0 aan het van obligatiehouders geleende kapitaal, het geheele bedrijf der maatschappij in zijn tegenwoordigen omvang een netto winst van ten minste ƒ140.000 zal afwerpen. J) Dit bedrag ondergaat echter ten tengevolge der malversaties van den gewezen directeur voorloopig eene vermindering, welke, indien de door de commissie aangegeven reorganisatie-plannen worden aangenomen, is te stellen op ƒ 32.000, gelijk op bl. 44 nader wordt uiteengezet.

REORGANISATIEPLANNEN

Het welslagen van elk reorganisatieplan der maatschappij is afhankelijk van de vervulling eener voorwaarde, de medewerking namelijk van de — of althans van de overgroote meerderheid der obligatiehouders, teneinde het groote bezwaar te ondervangen, dat verbonden is aan de verplichte jaarlijksche uitloting van zeer aanzienlijke bedragen, welke voor de eerstvolgende jaren steeds stijgende cijfers aanwijzen. De commissie heeft zich gewend tot de besturen van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, den Bond voor den Geld- en Effectenhandel te 's Gravenhage en de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam, met verzoek hare medewerking te verleenen om een middel te vinden om met obligatiehouders tot eene regeling te komen.

De oplossing van het vraagstuk hoe tot dekking van het verlies te geraken, baart groote moeielijkheden.

Een gedeelte van het verlies blijkt gedekt te kunnen

i) Dit geldt niet voor het abnormale jaar 1SKJ6. Aangezien in dit jaar het bedryf den maatschappij en hare filialen niet tot volle ontplooiing komen kan, zullen ook de inkomsten beneden het normale blijven.

Sluiten