Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Uwe leer en ons hart hechten aan Uwe geboden; laat het den eenigen wensch onzes harten zijn, Uwen naam te beminnen en te vreezen, dat wij niet beschaamd worden, immer en eeuwig. Want op Uwen heiligen, grooten en eerbiedwaardigen naam vertrouwen wij, wij juichen en verheugen ons in Uwe hulp. Breng ons ten vrede van de vier hoeken der aarde en wil ons met opgerichten hoofde naar ons land voeren. Gij immers zijt God, die hulpe wrocht en ons hebt Gij van alle volk en natie uitverkoren en in liefde nabij gebracht tot Uwen naam, die groot is, Sela! om U te huldigen en U met liefde als Eenige te erkennen. Geloofd Gij, Eeuwige! die Zijn volk Israël met liefde uitverkoren heeft. Wanneer men niet met de gemeem

Hoor, Israël ! de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is eenig!

Geloofd de naam van de heerlijkheid Zijner regeering immer en eeuwig.

Gij zult den Eeuwige, uwen . God, beminnen met geheel uw hart, geheel uwe ziel ; en geheel uw vermogen. Deze woorden, die Ik u heden gebied, zullen op uw hart . zijn. Gij zult ze uwen kinderen inscherpen en er van spreken, wanneer gij in uw

Sluiten