Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24. Want het „tiende" van de kinderen Israëls, dat zij als heffing ter eere des Eeuwigen zullen afzonderen, geef Ik den Levieten tot erfgoed; daarom zeg Ik omtrent hen: te midden der kinderen Israëls zullen zij geen erfgoed verkrijgen. 25. En de Eeuwige sprak tot Mozes, als volgt:

26. En tot de Levieten zult gij spreken , en gij zult tot hen I zeggen: wanneer gij , van de kinderen Is- ' raëls ontvangen zult < het „tiende", dat Ik ' u van hen geef tot uw j erfgoed, dan zult gij ' daarvan als heffing j ter eere des Eeuwi- J gen afzonderen: een i tiende van hettiende. ,

27. En voor u zal uwe ^ heffing beschouwd * worden als het koren uit de schuur en als r de overvloed uit de I perskuip. 28. Zoo zult [ ook gij eene heffing m ter eere des Eeuwi- i gen afzonderen van al uwe tienden, die ' gij ontvangen zult ■ van de kinderen Isra¬

ëls, en zult gij daarvan de heffing ter eere des Eeuwigen aan Aharon, den priester, geven. 29. Van al uwe gaven zult gij afzonderen de geheelc heffing ter eere des Eeuwigen, van al het beste er van het geheiligde daarvan. 30. En gij zult tot hen zeggen:

Sluiten