Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Machtige van Jakob. 17. In de plaats van koper breng Ik goud en in plaats van ijzer breng Ik zilver en in plaats van hout koper en in plaats van steen ijzer en Ik maak den vrede tot uw oppergezag en gerechtigheid tot uw beambten. 18. En van gewelddadigheid zal in uw land niet meer gehoord worden, noch van onderdrukking en verbrijzeling binnen uwe grenzen. „Gods hulp" zult gij uwe muren noemen, „Gods lof" uwe poorten! 19. De zon zal u des daags niet meer tot licht strekken en tot glans u de maan geen verlichting meer schenken, daar de Eeuwige u tot eeuwig licht zal zijn en uw God tot uw heerlijkheid. 20. Nooit zal uw zon meer ondergaan of uwe maan verdwijnen, want de Eeuwige zal u zijn tot eeuwig lichten de dagen van uw rouw zullen geëindigd zijn. 21. En uw volk, zij allen zullen rechtvaardig zijn, voor immer het land beervon, spruiten Mijner plan- I ting. werk Mijner handen, Mij tot roem verstrekkend. 12 De

lrlAinytö val fnf i-lnr/ön^nn timv

■ , r"7u,"-u P \j/oo ~

den en de geringste tot een talrijk volk; Ik, de Eeuwige zal spoedig het te zijner tijd volbrengen!

3*3X3 maan

(Deze Haftara wordt ook bij de verbonden af deelingen "jS1! D'DÏJ gelezen.) Jesaja 6i, ic—n; 62, 1—12; 63, 1—9. j-'D 3"D N"D HW3

LXI. 10. Hartelijk wil ik mij '£>33 bjD nilTS tP'ÏSW in den Eeuwige verblijden, ver- ^LT

heugen moge mijn ziel zich in 3 H7X3

mijn God; want Hij heeft mij gekleed in de kleederen der

Sluiten