Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inleiding.

J? ' f°, behoort l°t die weinige boeken, waarover bij de criiici g n twijfel bestaat omtrent den auteur. Algemeen wordt de profeet Jeremia als de vervaardiger dezer rol erkend. Den naam m\V nSin sch'jnt d,t werk van Jeremia eerst later gekregen te hebben het gebruikelijk werd op den 9- Ab de,e rol in de synagoge Voor te ragen. De eigenlijke naam was waarschijnlijk flirp (Klaagliederen) Zoo vinden wij reeds in den Talmud Baba Bathra fol. <Sa: 3n3 "OT nirpi laomao en in Berachoth 57b: mSna mrp nxm

^riSn.J° ^ °°k de SePtuaS'nta en Vulgata hebben tot opschrift: > i nrenoi en »Lamenlationes".

hJf?lërZS f"SC/Ue iS de/e ro1 dezelfde' welke Jehojakim verbrand heeft (z e Jerenua cap. 36). Ibn Ezra echter is van meening, dat

deze niet dezelfde n^O is, waarvan in Jeremia sprake is. Immers in vers 29 van bovengenoemd hoofdstuk staat: nSjOH DN niW S.!ü

'IJl ?33 N13' N3 IDnS rrSjT iian3 mo "ICnS nxin, terwijl in

gemaakt.^0 ^ Babd n°Ch Van haar koninS wordt melding

hpS"a'S "?1J vele Psa'men, zoo zijn ook in rOW de verzen naar alpha° k Serangschikt in cap. J, II en IV, terwijl in cap. III telkens

k fik isTe. X11^ deZel'de in van A Opmer¬

kelijk is het, dat terwijl m cap. I de volgorde der letters is zooals

de ï namehjk '3 'V 'D' in alle drie volgende hoofdstukken

de fl vóór de T staat. Dat zulks tot verschillende hypothesen en verklaringen aanleiding heeft gegeven, behoeft geen betoog, evenmin ü der verschillende commentatoren daarop een bevredigend ca , v'onth6 tt,gegeVel?" ,Waarom deze alphabetische volgorde in

klaa'rd w" , 'S °°i Vde commentat°ren verschillend ver¬

klaard Wij gelooven, dat C. A. H. Kalkar") wel het meest nabij de

waarheid zal zijn wanneer hij beweert, dat de oorzaak daarvan »haud

faCd t7er quisquam», d. w. z. niet gemakkelijk is op te sporen

Ook heeft men den Rythmus in n=\V trachten aan te toonen

doch niemand is daarin geslaagd, zelfs niet na veel geschrapt en'

geemendeerd te hebben. Voor ons, die op traditioneel standpunt

staan, heeft deze studie dan ook volstrekt geen waarde. Wie daar-

Haf-n^i^r Verklarmg' 8et,te'd: Lamentt. crit. et exeg. illustratae. Vijf rollen dhoo

3

Sluiten