is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gezegde kan door proeven met den electrometer worden bevestigd.

§ 479. Grootte van liet potentiaalverschil. Men kan met

een quadrantelectrometer potentiaalverschillen met elkaar vergelijken en dus, wanneer de electromotorische kracht van één element als eenheid wordt aangenomen, die van andere elementen daarin uitdrukken. Op deze wijze worden menigmaal grootheden gemeten in een willekeurig gekozen eenheid. Een beter denkbeeld van de waarde eener grootheid verkrijgt men echter, als men een eenheid bezigt, die zoo eenvoudig mogelijk met de eenheden van lengte, massa en tijd samenhangt. Men zegt dan dat men de grootheid in „absolute maat" heeft bepaald. Hoe men dit met potentialen kan doen bleek ons reeds vroeger (§ 452, a).

Door een groot aantal elementen van Daniell achter elkaar te plaatsen en de polen der aldus gevormde batterij met de platen van een absoluten electrometer te verbinden, heeft men voor de electromotorische kracht van een element van Daniell, uitgedrukt in de in § 439 ingevoerde potentiaaleenheid, gevonden: 0,0010 [0,0037].

Daar het potentiaalverschil tusschen de polen van een electriseermachine gemakkelijk tot 30 [100] kan worden opgevoerd, ziet men welk een groot onderscheid er in dit opzicht tusschen zulk een werktuig en een galvanisch element bestaat. Men zou duizenden elementen van Daniell achter elkaar moeten plaatsen om potentiaalverschillen te krijgen, zooals die menigmaal bij proeven over de wrijvingselectriciteit voorkomen.

Ten gevolge van het geringe potentiaalverschil tusschen de polen van een element is het niet mogelijk, door twee met de polen verbonden geleiders tot elkaar te doen naderen een electrische vonk te doen ontstaan.

§ 480. Laden van een condensator door middel van een galvanisch element. Verbindt men de polen van een element met de bekleedselen van een condensator, dan wordt deze op de gewone wijze geladen, d. w. z. een zekere hoeveelheid electriciteit stroomt van de positieve pool naar het eene bekleedsel, evenveel electriciteit gaat van het andere bekleedsel naar