is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van stroomsterkte heeft, zooals men dien met een galvanisch element gemakkelijk kan voortbrengen.

Daar na de lading der batterij van Leidsehe flesschen, in electrostatische eenheden uitgedrukt, door een vrij groot getal zou worden voorgesteld, kunnen wij verder besluiten dat in een stroom met de theoretische electromagnetische eenheid van sterkte per seconde een zeer groot aantal electrostatische eenheden door een doorsnede gaan. Men heeft voor dit getal gevonden

c = 3X 1010,

waarbij wij intusschen moeten opmerken dat dit getal alleen geldt in het CG-S-stelsel van eenheden. Nam men als fundamenteele eenheden van lengte, massa en tijd iets anders aan dan centimeter, gram en seconde, dan zou ook het getal c veranderen.

Wij kunnen ook zeggen dat c aangeeft, hoeveel maal de electromagnetische eenheid van electriciteitshoeveelheid (of van stroomsterkte•) grooter is dan de electrostatische eenheid.

Daaruit volgt dat de electromagnetische eenheid van potentiaalverschil (of van electromotorische kracht) c maal kleiner is dan de electrostatische. Immers, wanneer tusschen twee punten de electromagnetische eenheid van potentiaalverschil bestaat, wil dat zeggen dat het ons een arbeid 1 kost om de electromagnetische eenheid electriciteit van het eene punt

naar het andere over te brengen. Dan is er een arbeid - noo-

c

dig om dit inet de electrostatische eenheid te doen; d. w. z.

in electrostatische maat uitgedrukt, is het potentiaalverschil -.

c

Wat de praktische eenheden betreft, kan men nu gemakkelijk uit het hier gezegde afleiden dat in een stroom van 1 ampère per seconde

^47X3X10° [3X10°] .... (18) electrostatische eenheden door een doorsnede gaan en dat een volt, in electrostatische eenheden uitgedrukt, door

10* r 108 -)

V7 4 * X 3 X 101" L3 X 1010J' " ' • ( J)