is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king, die een maat oplevert voor het tusschen K en H bestaande potentiaalverschil. Dit verschil is de oorzaak van de electriciteitsbeweging in K H, en die beiceging zou dezelfde zijn, zoo men in plaats van het element een ander hulpmiddel bezigde, waardoor tusschen de uiteinden van K H hetzelfde votentiaalverschil werd onderhouden. Hoe sterk de stroom in K H is, leert ons de uitslag der tangentenboussole.

Uit proeven die op deze wijze zijn genomen, heeft men het volgende afgeleid:

a. Zoolang de toestand van den draad KH, met name de temperatuur, niet verandert, is de stroomsterkte evenredig met het potentiaalverschil tusschen de uiteinden.

b. Bestaat de draad overal uit dezelfde stof en is hij overal even dik, dan is in het middelste punt L de potentiaal de halve som van de potentialen aan de uiteinden. Dit was te verwachten, daar de draden KL en LH gelijk zijn en alleen dan per seconde evenveel electriciteit kunnen doorlaten, wanneer het potentiaalverschil tusschen K en L even groot is als dat tusschen L en H. In het algemeen zullen de potentialen in punten die op willekeurige gelijke afstanden van elkaar op den draad worden gekozen, een rekenkundige reeks vormen. Hieruit leidt men gemakkelijk af dat langs twee draden die alleen in lengte verschillen, en die door gelijke stroomen doorloopen worden, potentiaalverschillen moeten bestaan, evenredig met de lengte, en dat, wanneer langs zulke draden even groote potentiaalverschillen bestaan, de stroomsterkten omgekeerd evenredig met de lengte zijn.

c. Draden van hetzelfde metaal, die alleen in dikte verschillen, vertoonen, icanneer zij achter elkaar in de keten zijn geplaatst en dus door denzelfden stroom worden doorloopen, tusschen de uiteinden potentiaalverschillen, die omgekeerd evenredig zijn met de doorsneden.

d. Vergelijkt men op dezelfde wijze twee draden van gelijke afmetingen, maar van verschillende metalen, dan blijken, bij gelijke stroomsterkte, de potentiaalverschillen ongelijk te zijn. Voor een zelfden stroom is bij een ijzerdraad een grooter potentiaalverschil noodig dan bij een koperdraad.