is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in plaats van 3 het getal m, en in plaats van 2 het getal n, en verstaat men onder E, r en R hetzelfde als in de formulé (29), dan vindt men voor de stroomsterkte, in den sluitdraad

m E

n 1

Is het geheele aantal elementen gegeveil, dan kunnen voor m en n nog verschillende getallen worden gekozen. Men kan ' als men 12 elementen heeft, m = 12 en n — 1, m = 0 en » = 2, enz. nemen. De vraag rijst nu, op welke wijze men in een gegeven sluitdraad den sterksten stroom zal krijgen. Een wiskundige beschouwing leert dat aan m en n die waarden moeten gegeven worden, bij welke de inwendige weerstand

m T

~ der batterij zoo weinig mogelijk van den weerstand van

den sluitdraad verschilt. Daaruit volgt aanstonds dal men, als i zeer groot is in vergelijking met r, alle elementen achter elkaar moet plaatsen, maar dat men, ah R, met r vergeleken, klein is, alle elementen naast elkaar moet verhinden.

De door (26) en (29) bepaalde waarden te vergelijken kunnen wij aan den lezer overlaten. In de eerste formule staat zoowel het voordeel als het nadeel uitgedrukt, dat aan de verbinding van elementen achter elkaar is verbonden; liet voordeel bestaat hierin, dat de electromotorisclie krachten der elementen elkaar in hunne werking ondersteunen, het nadeel in de toeneming van den inwendigen weerstand. Is echter R zeer groot in vergelijking met nr, dan is deze laatste term van weinig beteekenis tegenover R en zal bet voordeel dat in de grootere electromotorisclie kracht gelegen is overwegen.

§ 512. Galvanometers met korten en met langen draad. Men kan de ruimte die bij een galvanometer voor de windingen beschikbaar is, vullen met een klein aantal windingen van een dikken geleiddraad, of met een groot aantal windingen van een dunneren draad, en het is de vraag wat te verkiezen is, als het instrument voor een bepaald doel moet dienen. Is het bestemd voor het waarnemen van een zwakken electrischen stroom die door een gegeven electromotorische kracht wordt teweeggebracht,