is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«tor, c het aantal electrostatische eenheden die in een eleetromagnetische eenheid begrepen zijn (§ 409), en L de coëfficiënt van zelfinductie van den shutdraad. Laat verder op zeker «ogenblik , de lading van het eene bekleedsel, in eleetromagnetische eenbeden uitgedrukt, zijn, en », eveneens in e ectromagnetuche eenheden, de sterkte van den stroom, positief gerekend als hij naar dat bekleedsel toe is gericht Dan is

d e

~dt'

zooals aanstonds volgt uit de overweging dat de hoeveelheid electriciteit CIC 1" den tijd dt naar het genoemde bekleedsel stroomt, door de kan worden voorgesteld.

Het magnetische arbeidsvermogen bedraagt nu (§ 572)

ï L'1= 2 LC^7)S' (6)

het electnsche (§ 433), daar in electrostatische maat de lading ce en dus het potentiaalverschil ^ e is,

TC** (?)

en de schommeltijd T kan nu worden afgeleid uit de voorwaarde dat de som van (6) en (7) constant blijft. Dit geeft (verg. § 187, c)

T = — l/M

C

De trillingstijd is dus des te grooter naarmate de capaciteit C of de coëfficiënt van zelfinductie L grooter is.

Ziehier eenige uitkomsten van Fuddersen, die dit bevestigen. Bij de ontlading eener batterij van 10 flesschen door een draad van 25 M. lengte was de schommelduur 0,000004 sec.; hij klom tot 0,000009 sec. als een draad Va" ..1,15l.M; 'enSte WLTd gebezigd. Aan den anderen kant was de schommeltijd bij de ontlading door eenzelfden draad 0,000045 sec., als 16 flesschen en 0,000016 sec., als 2 flesschen werden gebezigd.

Latere ouderzoekers hebben, ook wat de absolute grootte van den trillingstijd betreft, een bevredigende overeenstemming tusscheu de theorie cn de waarnemingen aangetoond.

§ 591. Proeven van Hertz. De bovenstaande beschouwingen • zijn even goed van toepassing op een condensator met lucht tusschen de bekleedselen als op een Leidsche flesch. Wanneer dus (Fig. 477, a) een metaaldraad aan de uiteinden van platen P en Q is voorzien, en zoo is gebogen dat deze op korten afstand evenwijdig aan elkaar staan, kunnen er electrische trillingen in plaats hebben. Het verschijnsel is ook nog mogelijk — al wordt