is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en d door stippellijnen hebben aangegeven, stemt, zooals gemakkelijk is in te zien, met den loop overeen, dien zij zouden hebben, wanneer de geleiders door standvastige stroomen van gelijke sterkte, maar tegengestelde richting werden doorloopen.

§ 598. Bepaling van de voortplantingssnelheid. Wij zullen

nu de voortplanting der eleetrische trillingen in de ruimte tusschen de beide metaalreepen A en I? van Fig. 483, c nader beschouwen. Daartoe vestigen wij onze aandacht op de lijn door L loodrecht op het vlak der teekening getrokken Wanneer wij ons voorstellen dat de voortplanting van ons af plaats heeft, kan, zooals de figuur doet zien. gelijktijdig in een punt er lijn de clectrische kracht volgens L q naar beneden en de magnetische kracht naar links gericht ziju Een halven trillingstijd later vindt men dan in hetzelfde punt een electrische kracht naar boven en een magnetische kracht nnar rechts, terwijl ook op een bepaald oogenblik langs de genoemde ijn een voortdurende wisseling in richting, zoowel van de electrische als van de magnetische kracht gevonden wordt.

In de onderstelling dat wij met enkelvoudige trillingen te doen hebben, is de toestand nader aangegeven in Tig. 486, waarin ondersteld is dat de

Fig. 486.

voortplanting langs de lijn O X naar de rechterzijde plaats heeft. Deze lijn komt overeen met de straks genoemde in Fig. 483, c door het punt L getrokken lijn, terwijl de richting van p q met die van L? in laatstgenoemde figuur, en pr met de daarin uit L naar links getrokken lijn overeenkomt.

De electrische kracht is nu in Fig. 486 overal evenwijdig aan de y-as en verandert langs de *-as zoo van punt tot punt als door de sinusoïde L, in het vlak X O Y wordt voorgesteld. De bedoeling is nl. dat de ordinaten dezer sinusoïde, b.v. ab, u' Ij', pq overal de richting en de grootte der electrische kracht aangeven.

Wat de magnetische kracht betreft, deze is overal evenwijdig aan de *-as en kan door een sinusoïde La in het vlak X OZ worden voorgesteld. Daarbij wordt in elk punt de magnetische kracht gevonden wanneer men de electrische kracht met een zeker standvastig getal, dat wij * zullen noemen,

11 37