is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een tiuoresceerend scherm, dat men op kleinen afstand van het doosje houdt, in het donker zien lichten.

Er zijn nog eenige andere metalen, die evenals het radium, hoewel in mindere mate, radioactief zijn en die men juist door deze eigenschap heeft ontdekt, nl. het polonium, het thorium en waarschijnlijk het actinium.

§ 611. Aard der stralen van radioactieve stoffeu. De door radioactieve lichamen uitgezonden stralen zijn niet alle van denzelfden aard; men onderscheidt drie soorten, die men x-, (3en y-stralen noemt. In de straling van het radium komen zij alle voor. Zij worden door een magnetisch veld van elkaar gescheiden; daarin wijken nl. de a-stralen naar den eenen kant en de /3-stralen naar den anderen af, terwijl de y-stralen hun weg ongestoord vervolgen. Men mag hieruit afleiden dat de x- en de (3-stralen wit voorvliegende vrije electronen bestaan en wel blijkt uit de richting der afwijking dat deze deeltjes in de x-stralen positieve en in de (3-stralen negatieve ladingen hebben. De y-stralen bestaan waarschijnlijk uit electromagnetische evenwichtsverstoringen die zich in den aether voortplanten, en zijn dus met de RöNTGKN-stralen (§ 609) vergelijkbaar.

Dat de beide andere soorten uit voortvliegende electronen bestaan, wordt bavestigd door de afwijking die zij evenals de kathode- en de kanaalstralen (§§ 607 en 608) in een electrisch veld ondergaan. Door zoowel de electrische als de magnetische afwijking te meten, kan men ook nu weer de verhouding tusschen de lading e en de massa m, alsmede de snelheid der electronen bepalen. Men heeft daarbij de merkwaardige uitkomst verkregen dat deze verhouding voor de negatieve deeltjes der /3-stralen binnen de grenzen der waarnemingsfouten even groot is als voor de electronen der kathodestralen. Dit heeft tot de meening geleid dat de negatieve electronen altijd aan elkaar gelijk zijn en in alle gevallen de kleine massa hebben, waarvan wij in § 607 hebben gesproken.

Wat de massa der electronen van de a-stralen betreft, deze is gebleken van dezelfde orde van grootte te zijn als die der atomen, wat in overeenstemming is met de uitkomst die men voor de positieve electronen der kanaalstralen heeft gevonden.