is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan deze voorstelling ook zoo inkleeden, dat men zegt dat de atomen altijd electronen, waarmee zij meer of minder vast verbonden zijn, bevatten. Terwijl „u in geleiders (electrolyten, geïoniseerde gassen, metalen) vrij bewegelijke geladen deeltjes voorkomen, zouden niet-geleiders hierdoor gekenmerkt zijn, dat de electronen aan vaste evenwichtstanden zijn gebonden. Uit deze standen kunnen zij intusschen verplaatst' worden, zoodra er electrische krachten op het lichaam werken, hetzij voortdurend in dezelfde, hetzij in steeds afwisselende richting. Het eerste is b.v. het geval, wanneer het dielectricum zich tusschende platen van een condensator met standvastige lading bevindt. In het glas van een Leidsche flesch worden de positieve electronen naar den eenen en de negatieve naar den anderen kant gedreven. Uit de verplaatsing dezer deeltjes uit hun evenwichtsstanden kan men den invloed verklaren, dien het glas op de capaciteit van den condensator heeft (verg. § 464).

Be electronen zijn aan wisselende electrische krachten onderworpen, wanneer het lichaam door een lichtbundel wordt getroffen De deeltjes geraken dan in trilling en hebben daardoor een invloed op de voortplantingssnelheid van het licht, die zooals wij weten, de grootte van den brekingsindex bepaalt. Worden de regelmatige trillingen op eeu of andere wijze in een onregelmatige warmtebeweging omgezet, dan hebben wij het verschijnsel der absorptie dat, zooals reeds vroeger gezegd werd, in de sterkste mate plaats heeft, wanneer de trillingstijd der invallende stralen met de periode van de eigen trillingen der deeltjes in het lichaam overeenstemt.

Dat in sommige omstandigheden onder den invloed der lichttrillingen geladen deeltjes binnen de molekulen in zoo sterke beweging kunnen geraken, dat zij geheel van de overige worden gescheiden, zoodat er een scheikundige ontleding plaats heeft, is gemakkelijk te begrijpen.

Wanneer, zonder dat het lichaam door een lichtstraal wordt getroffen, de electronen op een of andere wijze in beweging worden gebracht en om hun evenwichtsstand heen en weer trillen, geven zij daardoor aanleiding tot periodieke electromagnetUche evenwichtsverstonngen die zich naar alle zijden in den aether voortplanten;