is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaa trillingen langs de krachtlijnen, b.v. in de zooeven genoemde figuur naar rechts.

In het eerste geval zullen trillingen van het electron langs de krachtlijnen een straal doen ontstaan met horizontale van rechts naar links gaande electrische trillingen, zoodat wij hier een geval hebben dat de stralen die van een lichtbron uitgaan, zonder dat er verder iets mee gebeurt, gepolariseerd zijn.

Terwijl nu deze stralen met horizontale trillingen op de oorspronkelijke plaats in het spectrum komen, daar zij worden voortgebracht door de beweging van het electron die geen invloed van het magnetisch veld ondervindt, komt rechts en links daarvan het licht dat aan de cirkelvormige bewegingen van het electron te danken is. Ook dit licht is gepolariseerd, maar de trillingen ervan staan verticaal. Om dit in te zien bedenke men dat wij nu te doen hebben met het in § 602 besproken geval waarin de trillingen worden uitgezonden in een richting die in het vlak van aen beschreven cirkel ligt.

Van de drievoudige lijn, het triplet, dat men onder de aangenomen omstandigheden waarneemt, is dus de middelste component te danken aan gepolariseerd licht met horizontale electrische trillingen, terwijl de twee andere componenten door stralen met verticale trillingen worden voortgebracht.

Neemt men het licht w;iar, dat langs de krachtlijnen wordt uitgestraald (waarvoor een der kernen van den electromagneet (Fig. 4I>4) doorboord moet zijn), dan krijgt men in het spectrum slechts twee lijnen te zien, die aan de beide door (4) bepaalde trillingsgetallen beantwoorden. Uit het in § 602 gezegde kan men afleiden dat het licht van de eene lijn rechts en dat van de andere links circulair gepolariseerd is.

Op de plaats der oorspronkelijke streep wordt in dit geval geen licht waargenomen omdat de trillingen met den onveranderden trillingstijd, die langs de krachtlijnen plaats hebben, in de nu beschouwde richting geen licht uitzenden.

Ten slotte moge nog vermeld worden dat Zebmax door er op te letten of bij het doublet de grootste waarde van N' bij het rechts of bij het links circulair gepolariseerde licht behoort, tot het besluit is gekomen dat het onderstelde bewegelijke electron