Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*ewee,„E „ ^ X ...X ,0 . m. |2 ,Q 0mda, Q-S = S-O-_ , „

en g = 10 M. per seconde gesteld wordt, is de versnelling j = ' X 10 =

2 Meter per seconde. In ééne seconde is dus het lichaam A \ X 2 X i'J

1 Meter gedaald en B 1 Meter gerezen. Als dus ééne seconde na den aanvang der beweging het koord breekt, bevindt zich A3-I = 2 Meter boven het horizontale vlak P Q en B 3 + 1 = 4 Meter boven dat vlak, terwijl de gemeenschappelijke snelheid v dier beide lichamen op dat oogenblik is j X 1 = 2 Meter per seconde. Beschouwen wij nu de beweging van elk der beide lichamen na het breken van het koord in de periode, waarin zij zich onafhankelijk van elkaar bewegen en alleen de zwaartekracht

op hen werkt. Noemen wij M de massa van het lichaam A XM = G) en

vA de snelheid, waarmede het lichaam A op het horizontale vlak P Q neerkomt. De toename van de kinetische energie gedurende den vrijen val van

dat lichaam is dan 2 M. ( yA a _ va) en (je art,ej(j j00r de zwaartekracht

verricht is G X 2 K.Q.M. Men heeft dus de betrekking:

, M ( vA a _ v*) = Q X 2 of vA a - V2 _|_ 4 O - v3 + 4 g z M i s

Nu vonden wij hierboven v = 2 M. per seconde, zoodat het lichaam

A het horizontale vlak P Q bereikt met eene snelheid vA = (/ va + 4g =

I ■! + •) X 1U |44 — 2 | 11 Meter per seconde-

Noemen wij M' de massa van het lichaam B (Ml = ° ) en v„ de

g /

snelheid, waarmede dat lichaam het horizontale vlak PQ bereikt, dan is:

!2 M1 ( v„ a V') = G' X 4 of v„ a = v» _|_ 8 ^ _ y, 8g

zoodat het lichaam B op het horizontale vlak P Q neerkomt met eene snelheid vB = va _J_ 8g - | 4 + 8 x 10 _ | 84 - 2 J/ 2, Meter per seconde.

Zonder gebruik te maken van het beginsel van behoud van energie, kunnen wij ook als volgt de waarden van v,\ en vh vinden:

Stel den tijd, welke verloopt tusschen het oogenblik, waarop het koord breekt, en dat waarop A het horizontale vlak P Q bereikt, gelijk ti seconden,

dan is: vt, = ^ gt,2 = 2 Meter, zoodat daar v = 2 en g — 10 is,

5 t.' + 2 t, - 2 = 0 of t, = ~ 1 11

5

Hieruit volgt VA = v -f gt = 2 -f 10 X ~~ —- = 21/11 Meter per secunde. ^

Noemen wij verder t, den tijd, welke er verloopt tusschen het oogenblik, waarop het koord breekt, en dat, waarop het lichaam B hef horizontale vlak PQ bereikt, dan is: - vt, + ^ gt,2 = 4Meter of 5 t," - 21, - 4 = 0,

Sluiten