Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,/Of ik u bemin, Neha?" riep Lupus, „hoe kunt gij mij zulk een vraag doen? en of ik u altijd zal beminnen ? O dat er voor mij in Walhalla bij mijn vaderen geen plaats zij, indien ik ooit in liefde jegens u verkoele. Het spel, geliefde! zal ik van nu aan schuwen, en wanneer ik nu of dan lust gevoel, mij aan hetzelve over te geven, dan zal ik steeds aan u denken en aan het afschuwelijke eener scheiding tusschen ons!"

z/Nu dan, Lupus!" sprak Neha, //dan zal ik de uwe zijn," en nauwelijks waren deze woorden over de schoone lippen der lieve maagd gevloeid, of Lupus hing aan haren hals, en bedekte de zachte lippen zijner geliefde met ontelbare kussen. //Neha! gij wilt dus de mijne zijn, de mijne voor altijd? O zeg dat nog eens, laat mij die schoone woorden nog eens van u hooren!"

„Ja ik wil de uwe zijn, mijn Lupus !"

//Gij noemt mij uw Lupus, o Neha! mijn geliefde Neha zult gij zijn, tot dat de graszode mijn lichaam bedekke!" En weder door aandoening overstelpt, zonk het minnende paar in elkanders armen, en toen zij zich uit huu onderlinge omhelzing losrukten , stond Charietto, van woede bevende, voor het gelukkige paar.

z/Gij hebt reeds gekozen, Neha?" vroeg hij schijnbaar bedaard, //gij hebt reeds gekozen, zoo als ik zie, en Lupus is de gelukkige."

/,Ja, Charietto, mijn vriend!" riep de blijde jongeling, //wensch mij geluk , Neha is de mijne."

z/Ik heb gekozen," sprak Neha, »en ofschoon ik u niet beminnen kan, zoo als ik Lupus bemin, wil

2*